Bæredygtighed i Skel.dk

Skel.dk vil gerne både inspirere og selv inspireres til at gøre det lidt bedre. For vores medarbejdere, for vores kunder og for samfundet. Derfor arbejder vi ambitiøst med at forbedre vores miljøforhold (Environment), skabe gode sociale forhold på og uden for vores arbejdsplads, der bidrager til menneskers trivsel (Social) og være professionelle og etiske i vores virksomhedsledelse (Governance). Ovenstående forkortes i daglig tale til ESG.

De tre faktorer i ESG danner en ramme for at evaluere og skabe dialog om, hvordan virksomheder håndterer miljømæssige, sociale og styringsmæssige spørgsmål og derigennem bidrager til en bæredygtig og samfundsansvarlig udvikling. Skel.dk har længe haft ESG-mål implementeret i strategi- og forretningsgange.  Vi er på nuværende tidspunkt ikke underlagt de nye lovkrav om ESG-rapportering, så for os handler det ikke om at rapportere på vores ESG, men om at være transparente om, hvordan vi i Skel.dk arbejder med indre og ydre bæredygtighed. 

Vi sætter en ære i være blandt dem, der både siger og gør – også når det drejer sig om bæredygtighed og social ansvarlighed. Dét gør vi blandt andet ved at sætte os mål for, hvordan vi som forretning og arbejdsplads tager ansvar for det aftryk, vi sætter. Både på miljøet og på vores medmennesker. Samtidig er vi bevidste om vi har meget nyt at lære, når det kommer til bæredygtighed. Derfor er rejsen mod et mere bæredygtigt Skel.dk både spændende og lang. Vi er godt på vej ved at få bæredygtighed ind i forretningen på en for os meningsfuld måde. Dét oplever vi som helt afgørende for, at vi kan skabe reelle forandringer i vores organisation og i samarbejdet med vores kunder – både i dag og i fremtiden. 

442A1545

Miljø (E)

Social ansvarlighed (S)

Ledelsespraksis (G)

Skel.dk tager ansvar for miljøet, mennesker og hvordan vi driver vores forretning

Skel.dk er en lille rådgivningsvirksomhed i en stor global verden, og derfor har vi også et miljøaftryk, der er begrænset. Ikke desto mindre bestræber vi os alligevel på at reducere dette aftryk. Som led i vores bæredygtighedsstrategi har vi implementeret et ISO14001-certificeret miljøledelsessystem og sat os mål for, hvordan vi bidrager til at beskytte miljøet. Læs mere om vores bæredygtighedstiltag her.

Skel.dk er en god arbejdsplads, fordi vi gennem mange år har haft et særligt stærkt fokus på vores egen indre bæredygtighed. Et godt arbejdsmiljø hvor alle trives, bidrager og udvikler sig er det højest prioriterede mål i vores forretningsstrategi. Vi er kendt for, at man i Skel.dk oplever et godt og sundt arbejdsmiljø med nære relationer, en høj grad af tillid til ledelsen og et stærkt fællesskab. Det er vi utrolig stolte af, at andre arbejdspladser også lader sig inspirere af.

Vi engagerer os i fællesskaber uden for vores arbejdsplads. Det gør vi ved at støtte lokalmiljøet blandt andet gennem bidrag til en række udvalgte kulturelle oplevelser og til idrætsforeninger for børn og voksne. Læs mere om vores sociale ansvarlighed her

Skel.dk drives ansvarligt og vores certificeringer er medarbejdernes, kundernes og samarbejdspartnernes forsikring for, at vi bedriver god ledelse og lever op til den forventede høje professionalisme, etik, faglighed og service. Vores arbejdsmiljø er flere gange Great Place to Work-certificeret, vores system for kvalitetsledelse er siden 2015 ISO9001-certificeret og i 2023 blev vi miljøcertificeret i henhold til ISO14001. Læs mere om Skel.dk’s praksis for god ledelse her

Miljø (E)

Engagement er én af vores kerneværdier, og derfor er engagement en helt naturlig del af vores hverdag – både når vi møder en opgave, en kunde, en kollega eller det samfund, der omgiver os. Engagement er også afgørende, når vi sammen står overfor de aktuelle klima-, ressource- og biodiversitetskriser, hvor det er helt afgørende, at vi opnår en bedre balance mellem miljø, økonomi og samfund, så vi kan opfylde de nuværende behov uden samtidig at bringe de fremtidige generationers behov i fare.

I Skel.dk engagerer vi os i at reducere det miljøaftryk, som vi efterlader os. Det er et langt, sejt træk at ændre vaner – også i Skel.dk – og vi er bevidste om, at vi har meget at lære og også selv har mangler, når det kommer til bæredygtighed i dag.  Derfor har vores første skridt været at starte med os selv. Først og fremmest ved at sikre, at vi holder os opdateret på den nyeste viden og har de rette kompetencer inden for Skel.dk, så vi er i stand til at diskutere de dilemmaer internt – og med vores leverandører -, der er forbundet med at udvikle og vækste en forretning – og at gøre dette ansvarligt. 

For at sikre en fremdrift i vores initiativer har vi udarbejdet en bæredygtighedspolitik, sat os en række mål (både inden for E, S og G) og implementeret et miljøledelsessystem, der er værktøjet til i dagligdagen at sikre fremdriften og måle effekten af vores initiativer. Systemet bruges ligeledes til at inddrage hele medarbejdergruppen, da bæredygtighed i Skel.dk er et fælles ansvar, som alle skal bidrage til. Vores miljøledelsessystem er i sommeren 2023 blevet ISO14001-certificeret, som de første i vores branche.

Skel.dk’s bæredygtighedspolitik- og mål sætter rammerne for, hvordan vi sikrer bæredygtigheden omkring vores egen drift. Det sker gennem både små og store tiltag, hvoraf nogle er mere lavthængende frugter, mens andre kræver en større, vedholdende indsats, som strækker sig over flere år. 

Vi har valgt at udarbejde et klimaregnskab for virksomheden. Det gør vi, selv om det ikke er lovpligtigt for vores virksomhed, fordi det bidrager med at fastholde fokus og gøre ESG-dagsordenen synlig. Klimaregnskabet (scope 1 og scope 2) for 2023 vil fremgå på vores hjemmeside ultimo juni 2024. 

Nedenfor præsenteres et udvalg af de initiativer, der er iværksat for at reducere Skel.dk’s miljøbelastning.

  • Skel.dk udarbejder et klimaregnskab for 2023 (scope 1 og scope 2), som offentliggøres her på hjemmesiden.
  • I 2030 består Skel.dk’s bilpark af ren el. Igennem vores første klimaregnskab for 2022 er vi blevet bevidste om at CO2-emissioner forbundet med vores transport (direkte emissioner i Scope 1) udgør én af Skel.dk’s væsentlige miljøpåvirkninger (122 Co2e ton i 2022). Derfor har vi igangsat en gradvis omstilling af vores bilpark, så vi i fremtiden kører på ren el (og selvfølgelig lader biler på vedvarende energi i ladestandere ved egne bygninger). Derfor er fossile biler i gang med at blive udfaset og indkøbspolitikken er, at alle nyindkøbte biler er elbiler.
  • Status pr. 1. januar 2024 er: 17 elbiler (og pga. leveranceudfordringer 2 fossile biler) er indkøbt i 2023 og vores bilpark består derfor nu af 33.3% strøm. 
  • I 2028 har Skel.dk en CO2-neutral bygningsdrift for egne bygninger. Reduceringen af de indirekte emissioner i scope 2 sker blandt andet ved en omlægning af el- og varmeforsyningen i egne bygninger. Allerede i 2023 har vi indgået grøn strøm aftaler i alle ejede bygninger. Vi arbejder i 2024 fortsat på at indgå lignende grøn strøm aftaler i lejede bygninger.
  • I 2023-2024 omlægger vi i 4-etaper grønne område omkring vores kontor i Holbæk til ”Vild med Vilje” i samarbejde med Krat&Ko for at bidrage til mere biodiversitet.
  • I 2023 har vi udarbejdet et Code of Conduct og Skel.dk’s væsentligste leverandører har underskrevet dette. I 2024 bredes dette Code of Conduct længere ud i Skel.dk’s leverandørkæde. 

“Den familiære følelse er fuldstændig unik og noget der ikke findes andre steder. At der ikke er et hierarkisk system, men at vi alle kan snakke i øjenhøjde, hjælper til at der opstår en god stemning på kontorerne lige meget hvilket sted du kommer fra”

Kommentar fra anonym medarbejder i Great Place to Work undersøgelsen 2021-2022

Social ansvarlighed (S)

Vores medarbejdere

I Skel.dk er vi især stolte af vores medarbejdere og det miljø, vi sammen har skabt på vores arbejdsplads. I Skel.dk har vi et ægte fokus på hele mennesker, der har ét liv, som leves både på og uden for arbejdet med alt, hvad det indebærer. Derfor skal Skel.dk selvfølgelig også være en arbejdsplads, der skal være meningsfuld for den enkelte at bruge sin tid – sit liv på – og det betyder også at et arbejde i Skel.dk er mere end ’blot et arbejde’.

Skel.dk er et hold – en klub eller et fællesskab – som vi har lyst til at være et aktivt og langvarigt medlem af, hvor alle spiller vigtige roller på banen, og sammen tager et ansvar for spillet og for fællesskabet.

For vores kunder og samarbejdspartnere betyder det, at de møder engagerede og motiverede Skel.dk-medarbejdere, der er glade for deres arbejde. Og glade medarbejdere giver glade kunder. Så enkelt er det faktisk.

Vi ved, at et godt og sikkert arbejdsmiljø ikke er noget vi blot skaber med flotte ord. Det skal være en vedvarende prioritet og med handlinger bag for at sikre dette for alle. Derfor investeres der også i arbejdsmiljøet i Skel.dk. Blandt alle kollegaerne, er der en fælles forståelse for, at det gode arbejdsmiljø er et fælles anliggende, som alle føler sig forpligtiget til at tage ansvar for. Det sker både ved at deltage aktivt i fællesskabet i dagligdagen og deltage i de mange sociale arrangementer, som vi planlægger hvert år på vores ’tourplan’.

I Skel.dk er faglighed én af vores kerneværdier og vi stræber hele tiden efter at blive bedre og levere endnu stærkere ydelser til vores kunder. Til at sikre, dele og videreudvikle fagligheden har vi skabt ’Skel Akademiet’. Her tilbyder vi hvert år en lang række aktiviteter med det formål at sikre den personlige og faglige udvikling af vores kollegaer samt at løfte den samlede videns-og kompetencekapital i Skel.dk. Det sikrer også vores kunders tilfredshed.

Skel.dk er fem gange blevet certificeret som én af landets bedste arbejdspladser. Undersøgelserne er foretaget af uafhængige konsulenter fra Great Place to Work og første undersøgelse blev gennemført i 2017 og gennemføres nu hvert andet år. Formålet med undersøgelsen er at være kontinuerligt fokuserede og nysgerrige på vores arbejdsmiljø samt medarbejdernes og fællesskabets trivsel.

Gennem årene har Skel.dk også eksternt gjort sig bemærket som en god arbejdsplads. I forbindelse med kåringen til Årets Ejerleder 2022 fik vores direktør Michael Thomsen overrakt Årets Temapris 2022, som blev tildelt Skel.dk for vores stærke fokus på ”Talent og Tillid”. I juryens motivation for prisen fremhæves det bl.a., at Skel.dk på rejsen fra 20 til 100 medarbejdere har haft et klart fokus på, at det er mennesker, der skaber forretning og i forlængelse heraf har formået at skabe en særlig attraktiv arbejdsplads, som de dygtigste talenter vil være en del af, og hvor det centrale er tillid, trivsel og det at lykkes som et samlet hold. Det fremhæves desuden af juryen, at Skel.dk er lykkes med at ansætte, udvikle og fastholde et stort antal medarbejdere i en branche med vækst og uden reel arbejdsløshed.

Skel.dk har ligeledes været inviteret til at holde en række oplæg om ledelse og vores arbejdsmiljø for at inspirere andre ledere og arbejdspladser blandt andet for KLF, Udviklingsalliancen, Lederne, diverse erhvervsforeninger, Velliv Pension mv. 

Forskellighed og forretning går hånd i hånd

I Skel.dk Landinspektører er der lige muligheder for at gøre karriere uanset køn, nationalitet, etnicitet og seksualitet. Både i forbindelse med nyansættelser til stillinger samt udnævnelse af personer til alle typer roller i virksomheden udvælges der ud fra kriteriet ”bedst egnet” til stillingen/positionen. Ligesom der søges efter at opnå en forskelligartethed i virksomheden, da mangfoldighed er en vigtig ressource på arbejdspladsen, der bidrager til udvikling og vækst – og lige så vigtigt til et godt arbejdsmiljø med en stærk samhørighed.

Skel.dk Landinspektører opererer i en branche med en overrepræsentation af mænd, som følge af et begrænset kvindeligt ansøgerfelt. I 2022 er det samlede antal medlemmer i Den Danske Landinspektør Forening (ALF) 1.518, hvoraf 405 er kvinder (27%).  I Kort- og landmålingsteknikernes Foreningen (KLF) er 23% af de arbejdsaktive medlemmer kvinder.

I 2022 er 20% af Skel.dk’s samlede medarbejdergruppe kvinder, og der ses en kønsfordeling i virksomheden, der er afspejlet i kønsfordelingen blandt ansøgerne til stillinger indenfor branchen.

Kønsdiversitet i fremtiden

Skel.dk Landinspektører ønsker i fremtiden at opnå en bedre balance mellem kønnene. Det vil være en forudsætning, at der kommer en bedre balance mellem kønnene i ansøgerfeltet til stillingerne. Det starter med at inspirere flere kvinder til at søge ind på uddannelser rettet mod beskæftigelse indenfor vores branche. Både foreningen for Danske Landinspektører og Kort- og landmålingsteknikernes Forening beretter om en stigning over de seneste 20 år af kvindelige medlemmer i foreningen, og man vil forventeligt se en kønsmæssigt mere ligestillet

profession i fremtiden, hvilket også vil blive tydeligt på den enkelte arbejdsplads. Herunder også i Skel.dk, hvor vi forventer at kunne opnå en stigning i vores andel af kvindeligt ansatte inden år 2025. 

Stilling/Uddannelse I alt Kvinder % kvinder
Ledende rolle 19 7 37%
Landinspektører 23 6 26%
Kort- og landmålingsteknikere 35 6 17%

Konkrete tiltag for at sikre kønsdiversiteten på vores arbejdsplads

I Skel.dk Landinspektører svarer den kvindelige andel af arbejdsstyrken til branchens og alene på det grundlag kan det være svært at iværksætte tiltag for at sikre en bedre kønsdiversitet. Vi gør en strategisk indsats for at sikre mangfoldigheden på arbejdspladsen ved blandt andet at udbrede kendskab til branchen bredt blandt unge studenter med henblik på at rekruttere disse til midlertidige målemedhjælperstillinger i virksomheden og senere sende dem videre til uddannelserne inden for branchen. En strategi vi over en lang årrække har haft stor succes med. Vi er også særligt opmærksomme på at fremhæve kvindelige rollemodeller i vores branding af både virksomhed og branche, for derved at inspirere og tiltrække unge kvindelige uddannelsessøgende. Hermed håber vi på, at vi som arbejdsplads kan bidrage til en større tiltrækning af alle køn til vores branche.

 

Målemedhjælper, studiejob og praktikker i Skel.dk

I den branche hvor Skel.dk opererer er ledigheden aktuelt på knapt 1%. Landinspektører i hele landet mangler arbejdskraft, fordi for få unge uddanner sig inden for vores branche. I 2023 blev kun 21 studerende optaget på landinspektøruddannelsen i Aalborg og 14 i København. Selv hvis alle 35 springer ud som landinspektører fra universitetet om 5 år, er det langt fra nok til at imødekomme branchens nuværende efterspørgsel på arbejdskraft. Det er afgørende, at alle i branchen tager ansvar for, at flere unge uddanner sig for at sikre hele branchens fremtid – og for at have den nødvendige viden og kompetencer til at gennemføre den grønne omstilling af Danmark.

Skel.dk påtager sig et vigtigt ansvar for at uddanne fremtidens kort- og landmålingsteknikere og landinspektører. Dette gøres via forskellige initiativer:

1) Rekruttering til uddannelsen gennem midlertidige målemedhjælperstillinger hvor helt grønne studenter, som endnu ikke har valgt deres uddannelsesvej, ansættes i virksomheden med det formål at fange deres interesse for faget, så de uddanner sig inden for branchen.

2) Studiejob til studerende på uddannelsen, så de studerende fastholdes på studiet og har en tilknytning til arbejdsmarkedet tidligt.

3) Attraktive praktikpladser til de studerende

“Vi er et hold og vores leder går forrest, han fordeler ikke bare arbejdet. Han viser vejen og er sammen med os. Ved eksempelvis fredagsbaren kan man snakke med ledelsen i øjenhøjde”

Kommentar fra anonym medarbejder i Great Place to Work undersøgelsen 2021-2022

Vores Lokalsamfund

Skel.dk er en virksomhed, hvor engagementet også rækker ud over vores egne grænser.
Det gør vi ved at bakke op om fællesskaber for både børn og voksne ved målrettet at støtte kulturen og sports- og foreningslivet.

 

Skel.dk står sammen om kulturen

Kulturen støtter vi under devisen, at vi skal ”stå sammen om kulturen”, fordi kulturlivet er vigtigt for sammenhængskraften i vores samfund, for byudviklingen, for bosætningen, for fællesskaber og for vores individuelle mentale helbred. Vi forstår vigtigheden af kulturen som ’lim’ i et lokalsamfund, og vi ved, at vi som virksomhed har et ansvar for at sikre, at der er attraktive kulturelle tilbud for alle. Samtidig er vi selv flittige brugere af kulturelle events, når vi samler vores medarbejdere til sjove dage med kollegaerne.

I 2023 har vi blandt andet støttet: Vig Festival, Omø Kulturdage, Slagelse Streetart Festival, Festivalen Sommerlyd i Slagelse, SKVULP-festival i Holbæk, anlæggelse af en skaterpark, FC Helsingør, Klaverfestival på Nørrebro, Sorø Byløb og Slagelse Sportcar Event m.m.

Læs mere om vores støtte til kulturlivet her.

Skel United – en arbejdsplads med stærke rødder i foreningskulturen

I Skel.dk har vi en fællesskabsfølelse, som på flere måder minder om den fællesskabsfølelse, som man finder i en sportsklub eller i en anden type frivillig forening. Vi er ét hold, og holdet udgøres af spillere, der kan og vil spille for holdet. I daglig intern tale går vi under ’Skel United’, og vi ved hvor vigtigt og meningsfyldt det er at høre til. Om det er på en arbejdsplads, i den lokale fodboldklub eller på gymnastikholdet. Derfor støtter vi også foreningslivet i de kommuner, hvor vi selv har kontorer. Herunder alt fra skak til hockey, fodbold, hundeklubber og golf m.m.

Vores planet

Skel.dk engagerer sig i den grønne omstilling af Danmark – både gennem initiativer, der reducerer vores egen miljøbelastning og når vi som specialister og rådgivere er involveret i projekter, der udvikler et grønnere Danmark f.eks. skybrudssikringsprojekter, udvikling af solcellepakker og biogasanlæg, etablering af bæredygtige bofællesskaber, anlæggelse af fjernvarme, naturgenopretning, forstærkning af elnettet, opførelse af diger, separatkloakering af landsbyer o.lign. Læs mere om vores egne initiativer her.

Ledelsespraksis (G)

Skel.dk er en forretning, der drives på en miljømæssig og socialt ansvarlig måde, hvilket vi blandt andet sikrer igennem vores kvalitetsledelsessystem, miljøledelsessystem og vores tilgang til det at skabe et godt arbejdsmiljø for alle.

ISO9001-certificeret siden 2015

I 2014 implementerede vi et digitalt kvalitetsledelsessystem som i 2015 blev ISO9001-certificeret for første gang. Med ISO 9001-standarden sikres rammerne til at imødekomme vores kunder og samarbejdspartneres krav og behov, fordi vi har indført en effektiv ledelse af vores arbejdsgange og processer med fokus på kvalitet, organisatorisk udvikling og optimering, styring samt en struktureret og professionel kundedialog.

I kvalitetsledelsessystemet har vi sat struktur og ensretning på alle medarbejdernes arbejdsgange og skabt et system som håndterer og dokumenterer samtlige ledelsesprocesser på tværs af hele virksomheden. I systemet indberetter medarbejderne for eksempel forbedringsforslag som udvikler virksomheden, der sikres opfølgning på den faglige udvikling og de initiativer som sættes i værk, skabes en platform til at kommunikere effektivt internt og meget andet.

Til sammen sikrer dette system, at alle vores kollegaer udfører arbejdet efter Skel.dk’s opsatte standarder. Alle nye medarbejdere introduceres i onboardingprogrammet til ledelsessystemet og oplæres 1:1 i de arbejdsgange og muligheder, der er særligt relevante for, at de kan udføre deres arbejde tilfredsstillende og få vejledning, når det er nødvendigt. Systemet auditeres af Bureau Veritas hvert år og re-certificeres hvert tredje år.

ISO14001-certificeret som den første i branchen

I foråret 2023 har vi implementeret et nyt miljøledelsessystem for at systematisere og strukturere vores arbejde med bæredygtighed og miljømål på en professionel og forpligtende måde.

Systemet er blevet certificeret efter ISO14001-standarden, som er den mest anerkendte internationale standard for miljøledelsessystemer. Med miljøledelsessystemet har vi et effektivt værktøj til at sætte miljømæssige mål, planlægge strategiske handlinger, sikre opfølgning, samt måle effekten af initiativer, så vi når vedtagne målsætninger.

Med implementeringen af miljøledelsessystemet gør Skel.dk en ambitiøs indsats for at skabe overblik og tage ansvar for at reducere den miljøbelastning, som er forbundet med vores egne aktiviteter og derigennem bidrage til en mere bæredygtig udvikling. Vores miljøledelsessystem indeholder bl.a. miljøpolitikker, miljømål, handlingsplaner, aktivitetsstyring, procedurer for bl.a. opfølgning på igangsatte initiativer og håndtering af forbedringsforslag fra medarbejdere. Systemet auditeres af Bureau Veritas hvert år og re-certificeres hvert tredje år.

Great Place to Work-certificeret som den eneste i branchen

I 2017 blev Skel.dk Great Place to Work-certificeret for første gang som led i en strategi om at skabe branchens bedste arbejdsplads. Siden er vores arbejdsplads 4 gange blevet certificeret med resultater som placerer os blandt de allerbedste arbejdspladser i Danmark. Great Place to Work-certificeringerne er en kvalitetssikring af vores arbejdsmiljø og medarbejdertrivsel, samtidigt med at den er et redskab til kontinuerlig udvikling af vores praksisser og virksomhedsledelse.
Great Place to Work-undersøgelsen består af mere end 70 anonyme spørgsmål udarbejdet af den internationale aktør Great Place to Work, der i 30 år har analyseret millioner af medarbejderes reelle oplevelse af deres arbejdsplads og ledelse. For at blive Great Place to Work-certificeret skal arbejdspladsen have gode rammer for innovation, høj trivsel og fastholdelse af medarbejdere, og kulturen skal være baseret på en stor grad af tillid, stolthed og fællesskab.

“Der er et vedvarende og konstant fokus på at italesætte og fremhæve holdindsats og holdånd som det vigtigste parameter for success. Der er plads til at anderkende individuelle præsentationer, men ingen er i tvivl om at resultaterne udspringer af en holdindsats i afdelingerne og på tværs af afdelingerne”

Kommentar fra anonym medarbejder i Great Place to Work undersøgelsen 2021-2022

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.