To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Skel

Hos Skel.dk står vores landinspektører klar, hvis du har brug for klart og præcist at få målt og afmærket skel og med vejledning om love og regler vedr. f.eks. afstande til skel. På baggrund af vores høje faglighed og 100-års erfaring hjælper vi til, når der skal sættes skel på en ejendom.      Vi sikrer også, at du har et korrekt grundlag at bygge ud fra og hjælper gerne med udarbejdelse af ansøgning om byggetilladelse. En byggetilladelse er nødvendig både, når der bygges nyt, ved tilbygning og i nogle tilfælde også ved ombygninger. På samme måde tilbyder vi også hjælp, hvis du har brug for en berigtigelse eller en ændring af skellets placering.

Skelfastlæggelse

Som beskikket landinspektører har vi bemyndigelse til at afsætte skel og tage beslutninger om grænserne mellem ejendomme. Som privatperson kan du få brug for en beskikket landinspektør i forbindelse med salg af din ejendom, i forbindelse med en byggeansøgning, opsætning af hegn eller ny beplantning i skellet eller ved uenighed med din nabo omkring skelgrænser.              Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer.                            Er der uoverensstemmelse mellem målebladet og de fysiske grænser i marken, vil vi rådgive dig om hævd og gennemføre berigtigelser.

Skel.dk måler ved gammel hytte

I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Hævd

En del af en beskikket landinspektørs arbejde er at vurdere sager, hvor der er blevet gjort brug af retten til hævd.            Hævd betyder ”noget man har”. Begrebet bruges i dag, når der gøres krav om ret til jord. Som boligejer kan du ifølge Hævdsreglerne i Danske Lov gøre brug af din ret til hævd i tilfælde, hvor følgende betingelser alle er opfyldt;

Skel.dk rådgiver kunder

Du har rådet over en andens ejendom enten uden eller mod aftale i minimum 20 år og kontinuerligt over perioden og der ikke har været hævdsafbrydelser på arealet i denne periode.

I Skel.dk kan vi bistå dig i en undersøgelse af forholdene. Dette sker både gennem måleblade, ejendomsgrænser i marken samt en dialog, hvor også din nabo deltager.            I Skel.dk har vi specialister indenfor konfliktløsning omkring skelsager, og vi kan sætte rammerne for en god dialog mellem dig og din nabo. Med vores specialister som en neutral mellemmand, får I professionel bistand til løsning af jeres konflikt, så der bliver klarhed om, hvorvidt betingelserne for hævd er opfyldt.

Skelforretning

Skel.dk kan, i tilfælde af uenighed mellem naboer om beliggenhed af ejendomsgrænser, afholde en skelforretning.

Her fastlægges skellet af en beskikket landinspektør. En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumenterer for deres holdning.                                                            Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed. Landinspektøren skal søge at opnå enighed.                  Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.   

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af en eventuel retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, forinden selve skelforretningen igangsættes. Vi bistår også gerne som skønsmand i retssager anlagt i forlængelse af en afholdt skelforretning.

Kontaktpersoner

Robert Kovac

Landinspektør og afdelingsleder
58 55 20 09
rok@skel.dk

Michael Stærk 

Landinspektør og partner
59 45 80 82
ms@skel.dk