Skel

Hos Skel.dk står vores landinspektører klar, hvis du har brug for klart og præcist at få målt og afmærket skel og med vejledning om love og regler vedr. f.eks. afstande til skel. På baggrund af vores høje faglighed og 100-års erfaring hjælper vi til, når der skal sættes skel på en ejendom. Vi sikrer også, at du har et korrekt grundlag at bygge ud fra og hjælper gerne med udarbejdelse af ansøgning om byggetilladelse. En byggetilladelse er nødvendig både, når der bygges nyt, ved tilbygning og i nogle tilfælde også ved ombygninger. På samme måde tilbyder vi også hjælp, hvis du har brug for en berigtigelse eller en ændring af skellets placering.

skelfastlæggelse

Skelfastlæggelse

Som beskikket landinspektører har vi bemyndigelse til at afsætte skel og tage beslutninger om grænserne mellem ejendomme. Som privatperson kan du få brug for en beskikket landinspektør i forbindelse med salg af din ejendom, i forbindelse med en byggeansøgning, opsætning af hegn eller ny beplantning i skellet eller ved uenighed med din nabo omkring skelgrænser. Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Er der uoverensstemmelse mellem målebladet og de fysiske grænser i marken, vil vi rådgive dig om hævd og gennemføre berigtigelser.

I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

Aftale om den ønskede detaljeringsgrad.
Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt
Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende

I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer.

Sammen med vores hold på knapt 90 medarbejdere har vi skabt branchens Bedste Arbejdsplads, hvor et stort engagement, en tårnhøj faglighed og fleksibilitet er vores fællesnævner i mødet med hinanden – og med vores kunder.

Vi glæder os til vores samarbejde!

Hævd

En del af en beskikket landinspektørs arbejde er at vurdere sager, hvor der er blevet gjort brug af retten til hævd. Hævd betyder ”noget man har”. Begrebet bruges i dag, når der gøres krav om ret til jord. Som boligejer kan du ifølge Hævdsreglerne i Danske Lov gøre brug af din ret til hævd i tilfælde, hvor følgende betingelser alle er opfyldt;

Du har rådet over en andens ejendom enten uden eller mod aftale i minimum 20 år og kontinuerligt over perioden og der ikke har været hævdsafbrydelser på arealet i denne periode.

I Skel.dk kan vi bistå dig i en undersøgelse af forholdene. Dette sker både gennem måleblade, ejendomsgrænser i marken samt en dialog, hvor også din nabo deltager. I Skel.dk har vi specialister indenfor konfliktløsning omkring skelsager, og vi kan sætte rammerne for en god dialog mellem dig og din nabo. Med vores specialister som en neutral mellemmand, får I professionel bistand til løsning af jeres konflikt, så der bliver klarhed om, hvorvidt betingelserne for hævd er opfyldt.

Skelafmærkning

Skelforretning

Skel.dk kan, i tilfælde af uenighed mellem naboer om beliggenhed af ejendomsgrænser, afholde en skelforretning.

Her fastlægges skellet af en beskikket landinspektør. En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumenterer for deres holdning. Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed. Landinspektøren skal søge at opnå enighed. Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af en eventuel retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, forinden selve skelforretningen igangsættes. Vi bistår også gerne som skønsmand i retssager anlagt i forlængelse af en afholdt skelforretning.

Kontaktperson

Michael Stærk

Partner

59458082

Robert Kovac

Afdelingsleder

58552009

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.