Arealer og ejerlejligheder

I Skel.dk Landinspektører møder du et hold af specialister indenfor arealberegning og ejerlejligheder. En kvadratmeter er ikke bare en kvadratmeter. Der findes mange typer af arealer og der findes mange – og komplekse regler – for beregning af f.eks. huslejearealer, BBR-arealer eller ejerlejlighedsarealer. Der knytter sig stor økonomi til arealer for alle parter i byggeprojekter, og derfor er det af stor betydning, at de opgøres korrekt og efter de gældende beregningsregler. Lige meget hvilke arealtyper, det drejer sig om, hjælper vi i Skel.dk med at sikre nøjagtighed og gennemsigtighed i arealopgørelsen. Det sikrer, at der handles, afregnes og beskattes efter korrekte tal.

BBR-arealer

Hvis du har bygget om eller overtager ny ejendom, er det en god ide at sikre sig, at opmålingerne og registreringerne stemmer overens. Som ejer har du pligt til at indberette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er vigtigt at ajourføre oplysninger og sikre, at de er præcise, da data fra BBR blandt andet bruges til at fastslå ejendomsvurderingen, din forsikringspræmie og energimærke.

Regler for opmåling kan være komplicerede. I Skel.dk står vi til rådighed som din specialist på området og kan hjælpe dig med at holde styr på reglerne. Opstår der tvivl om, hvorvidt din lejlighed eller dit hus er opmålt korrekt, kan vi hjælpe dig med gennemgang af registrerede oplysninger, opmåling og nøjagtig arealopgørelse i BBR.

Skal du bygge nyt?

Forud for nybyggeri eller tilbygning er det nødvendigt at forholde sig til regler vedr. bebyggelsesprocenten på ejendommen. Både for dig som privatperson og dig der bygger større og mindre projekter. Regler for beregning af bebyggelsesprocent på arealet findes i Bygningsreglementet, som vi er specialister i at rådgive omkring og beregne.

Huslejearealer

Når du udlejer arealer, er det vigtigt, at der er styr på disse. En beregning af huslejen bygger på arealopgørelser og som udlejer kan det blive en bekostelig affære, hvis der opstår uenighed med lejer om huslejen på baggrund af forkerte arealopgørelser. I Skel.dk kan vi udføre både opmåling og arealberegning af huslejearealet og dermed sikre dig, at du får fuldt udbytte af alle lejebærende arealer og lejekontrakter udarbejdes med korrekte arealer anført.

Ejerlejlighedsarealer

Et ejerlejlighedsareal vil fremgå af både ejendommens blad i Tingbogen samt i den tinglyste ejerlejlighedsfortegnelse. Ejerlejlighedsloven fastlægger reglerne for, hvordan og hvilke ejendomme, der kan opdeles i ejerlejligheder.

I Skel.dk har vi foretaget opdeling af ejerlejligheder for både private, erhvervs- og offentlige kunder siden Ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966, og vi står klar til at bistå dig med rådgivning om opdeling.

Ejerlejlighedsopdeling

Har du en bygning, du overvejer at opdele i ejerlejligheder? Skel.dk er dine eksperter inden for ejerlejlighedsopdeling. Vi kan oversætte komplekse lovgivninger til forståeligt fakta, så du kan komme videre med din nyetablering af ejerlejligheder. Som din rådgiver følger vi dig gennem processen fra planlægning, undersøgelse af begrænsninger på ejendommen, præcis opmåling i henhold til Ejerlejlighedsloven samt fremstilling af ejerlejlighedskort, anmeldelse samt fortegnelser, notering i Tingbogen og registrering hos Geodatastyrelsen. Kort fortalt kan vi som din rådgiver følge dig hele vejen og sikre, at dit projekt kommer helt og sikkert i mål.

Ejerlejlighedsarealer der skal ændres

Skal en ejendom med registrerede ejerlejligheder ændres, kan Skel.dk bistå med rådgivning om Ejerlejlighedslovens regler og den praktiske gennemførelse af ændringerne. Det er vigtigt bl.a. at forholde sig til panthaverforhold, ejendommens fordelingstal, betydningen af servitutter og ejendommens vedtægter m.m.

Kontrol af arealberegninger

Ejendomme og byggeprojekter sælges og udlejes på baggrund af arealopgørelser. Derfor er det af stor værdi, at data er beregnet korrekt og kontrolleret.

I Skel.dk udfører vi kontrol af arealberegninger på både små og store byggeprojekter. Lad os kontrollere dit projekts tegninger og arealberegninger både før og under projektet, så vi sammen sikrer, at du både bygger med fuld udnyttelse af byggeretten – og ikke risikerer fejl i arealerne, når byggeriet skal lejes ud eller sælges.

Ideelle anparter

Er du indehaver af et hus med to boliger, og kan dette ikke opdeles i ejerlejligheder eller udstykkes, har du mulighed for at opdele det i to ideelle anparter. Dette sker ved at konkretisere, hvem der anvender hvilken del af ejendommen, herunder også hvilke dele af fællesarealet, der er anvendt af hvem.

Opdeling af en ejendom i ideelle anparter kan, hvis gennemført korrekt, sikre at anparterne oprettes med hver sit blad i tingbogen, hvorefter anparterne kan belånes og handles særskilt uden den ellers obligatoriske involvering af medejeren af den anden anpart i ejendommen.

Er du medejer af en ejendom, der er opdelt i to eller flere anparter efter de tidligere regler herom (før 1991) og ønsker I opdelingen konverteret til ejerlejligheder, hjælper vi gerne med en afklaring af, om dette er muligt, både juridisk, praktisk og økonomisk.

Kontaktperson

Ejnar Flensborg

Driftsdirektør, Partner

61781900

Jonas Frantsen

Landinspektør

92159307

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.