To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Tinglysning

I Skel.dk har vi mange års erfaring med tinglysning. Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder af forskellig karakter, der knytter sig til en ejendom. Rettigheder skal sikres – både for dig der er privat husejer, dig der grundejer, eller dig på vegne af et forsyningsselskab.                      I Skel.dk har vi siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området og alle processer herunder; f.eks. servitutter, bygninger på fremmed grund, diverse aflysninger og tinglysningsrids. I Skel.dk kan vi hjælpe dig igennem tinglysningsprocesser, hvad enten der er tale om salg og køb af ejendom og jord, tinglysning af rettigheder eller tinglysning i forbindelse med byggeri.

Tinglysning for private

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning for private og vores team af specialister sidder klar til at rådgive og hjælpe dig igennem hvad, der for en privat boligejer, kan føles som ”en jungle” af regler.

For at en aftale med naboen om f.eks. brugsret over et areal er gældende – også ved ejerskifte – skal aftalen tinglyses som en servitut.

Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at analysere ønskede udviklingsmuligheder i forhold til de servitutter, der er tinglyst på en ejendom. Ligesom vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter, herunder tinglyser vi deklarationer i henhold til Landbrugsloven, med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Servitutter

Servitutter er rettigheder og forpligtigelser for anvendelse af fast ejendom og disse er underlagt en privatretlig eller offentlig regulering. Et andet ord for servitutter kan være deklarationer. Privatretlige forpligtigelser over fast ejendom kan sondres i to: Rådighedsservitut og Tilstandsservitut.

Hvor første nævnte omhandler råden over ejendommen omhandler sidste en opretholdelse af en tilstand på ejendommen.

Der kan være tale om servitutter for færdsel på ejendommen, jagt på ejendommen, hvor der må være hegn og hvor højt dette må være, hvordan parkeringsforholdene er, hvor meget bebyggelse, der må være på ejendommen samt hvilke tekniske anlæg og ledninger, der findes på ejendommen.

En ejendom kan også pålægges offentligretlige servitutter og størstedelen af disse vil være tilstandsservitutter. Hvis der er hjemmel hertil, kan der også pålægges rådighedsservitutter. Hvad der er karakteristisk for en offentligretlig servitut, er stiftelsen, der sker ved en forvaltningsakt.

Nyere servitutter er bygget op af flere delelementer, herunder det tinglyste dokument (selve aftalen beskrevet) og et kortbilag bestående af et E-rids/tinglysningsrids, der viser rettigheder, der er tinglyst, f.eks. hvis der er tale om en forsyningsledning.

Servitutredegørelser

Ønsker du overblik over hvilke bindinger servitutter på din ejendom dækker over? Skel.dk hjælper dig med en servitutredegørelse, der sikrer dig det fulde overblik over tinglyste servitutter på ejendommen. Vi rådgiver dig i forhold til, hvordan servitutterne på ejendommen kommer til at få betydning for realisering af dit projekt.

Tinglysning for forsyningsselskaber

I Skel.dk har vi mange års erfaring med tinglysning af forsyningsanlæg. Vi foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at undersøge, om gamle eksisterende ledninger er tinglyst på ejendomme, efter hvilke vilkår med videre.

Er ledninger og anlæg ikke tinglyst, hjælper vi med at kontakte grundejerne med henblik på at indgå en aftale om tinglysning, udarbejder de nødvendige dokumenter og kortbilag (E-rids) til brug for tinglysningen samt forestår selve tinglysningsekspeditionen.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme, påtegning på eksisterende om eventuelle ændrede vilkår, ledningsflytninger samt skift af påtaleret fra eksempelvis kommuner til forsyningsselskab. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter om anlæg, aftaler om frakobling af regnvand fra offentlig kloak, brugsretter med videre med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Bygning på fremmed grund

Ejer du en bygning på en fremmed grund, er det vigtig at sikre dine rettigheder. Disse sikres ved at tinglyse en lejeaftale, hvis du lejer grunden, hvorpå bygningen er beliggende, da længerevarende brugsretter ifølge Tinglysningsloven skal tinglyses. Tinglysningen af bygningen på den fremmede grund sker ved eget blad i Tingbogen. I Skel.dk kan vi rådgive dig i forhold, hvor du er ejer af grunden eller lejer og vi hjælper både med udfærdigelse af tinglysningsrids og GML-filer til brug for oprettelse af bygningsblade i Tingbogen ligesom vi også er behjælpelige med selve tinglysningsekspeditionen.

Kontaktpersoner

Maria Kovac

Landinspektør og afdelingsleder 
59 45 80 92
mlk@skel.dk

Robert Kovac

Landinspektør og afdelingsleder
58 55 20 09
rok@skel.dk

Relaterede cases

Niels Bohr Bygningen

Niels Bohr Bygningen danner topmoderne rammer for forskning og uddannelse

Bifaldet, Roskilde

Boligbyggeriet Bifaldet integrerer design og funktionalitet i Roskildes kreative bydel, Musicon