Tinglysning

I Skel.dk har vi mange års erfaring med tinglysning. Tinglysning er en offentlig registrering af rettigheder af forskellig karakter, der knytter sig til en ejendom. Rettigheder skal sikres – både for dig der er privat husejer, dig der er grundejer, eller dig på vegne af et forsyningsselskab. I Skel.dk har vi siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området og alle processer herunder; f.eks. servitutter, bygninger på fremmed grund, diverse aflysninger og tinglysningsrids. I Skel.dk kan vi hjælpe dig igennem tinglysningsprocesser, hvad enten der er tale om salg og køb af ejendom og jord, tinglysning af rettigheder eller tinglysning i forbindelse med byggeri.

Tinglysning for private

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning for private og vores team af specialister sidder klar til at rådgive og hjælpe dig igennem hvad, der for en privat boligejer, kan føles som ”en jungle” af regler.

For at en aftale med naboen om f.eks. brugsret over et areal er gældende – også ved ejerskifte – skal aftalen tinglyses som en servitut.

Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at analysere ønskede udviklingsmuligheder i forhold til de servitutter, der er tinglyst på en ejendom. Ligesom vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter, herunder tinglyser vi deklarationer i henhold til Landbrugsloven, med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

Aftale om den ønskede detaljeringsgrad.
Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt
Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende

I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer.

Sammen med vores hold på knapt 90 medarbejdere har vi skabt branchens Bedste Arbejdsplads, hvor et stort engagement, en tårnhøj faglighed og fleksibilitet er vores fællesnævner i mødet med hinanden – og med vores kunder.

Vi glæder os til vores samarbejde!

Servitutter

Servitutter er rettigheder og forpligtigelser for anvendelse af fast ejendom og disse er underlagt en privatretlig eller offentlig regulering. Et andet ord for servitutter kan være deklarationer. Privatretlige forpligtigelser over fast ejendom kan sondres i to: Rådighedsservitut og Tilstandsservitut.

Hvor første nævnte omhandler råden over ejendommen omhandler sidste en opretholdelse af en tilstand på ejendommen.

Der kan være tale om servitutter for færdsel på ejendommen, jagt på ejendommen, hvor der må være hegn og hvor højt dette må være, hvordan parkeringsforholdene er, hvor meget bebyggelse, der må være på ejendommen samt hvilke tekniske anlæg og ledninger, der findes på ejendommen.

En ejendom kan også pålægges offentligretlige servitutter og størstedelen af disse vil være tilstandsservitutter. Hvis der er hjemmel hertil, kan der også pålægges rådighedsservitutter. Hvad der er karakteristisk for en offentligretlig servitut, er stiftelsen, der sker ved en forvaltningsakt.

Nyere servitutter er bygget op af flere delelementer, herunder det tinglyste dokument (selve aftalen beskrevet) og et kortbilag bestående af et E-rids/tinglysningsrids, der viser rettigheder, der er tinglyst, f.eks. hvis der er tale om en forsyningsledning.

Servitutredegørelser

Ønsker du overblik over hvilke bindinger servitutter på din ejendom dækker over? Skel.dk hjælper dig med en servitutredegørelse, der sikrer dig det fulde overblik over tinglyste servitutter på ejendommen. Vi rådgiver dig i forhold til, hvordan servitutterne på ejendommen kommer til at få betydning for realisering af dit projekt.

Tinglysning for forsyningsselskaber

I Skel.dk har vi mange års erfaring med tinglysning af forsyningsanlæg. Vi foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at undersøge, om gamle eksisterende ledninger er tinglyst på ejendomme, efter hvilke vilkår med videre.

Er ledninger og anlæg ikke tinglyst, hjælper vi med at kontakte grundejerne med henblik på at indgå en aftale om tinglysning, udarbejder de nødvendige dokumenter og kortbilag (E-rids) til brug for tinglysningen samt forestår selve tinglysningsekspeditionen.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme, påtegning på eksisterende om eventuelle ændrede vilkår, ledningsflytninger samt skift af påtaleret fra eksempelvis kommuner til forsyningsselskab. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter om anlæg, aftaler om frakobling af regnvand fra offentlig kloak, brugsretter med videre med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Bygning på fremmed grund

Ejer du en bygning på en fremmed grund, er det vigtig at sikre dine rettigheder. Disse sikres ved at tinglyse en lejeaftale, hvis du lejer grunden, hvorpå bygningen er beliggende, da længerevarende brugsretter ifølge Tinglysningsloven skal tinglyses. Tinglysningen af bygningen på den fremmede grund sker ved eget blad i Tingbogen. I Skel.dk kan vi rådgive dig i forhold, hvor du er ejer af grunden eller lejer og vi hjælper både med udfærdigelse af tinglysningsrids og GML-filer til brug for oprettelse af bygningsblade i Tingbogen ligesom vi også er behjælpelige med selve tinglysningsekspeditionen.

Kontaktperson

Maria Kovac

Afdelingsleder

59458092

Robert Kovac

Afdelingsleder

58552009

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.