Lokalplanlægning

Har du ideen, men brug for hjælp til realiseringen?

I Skel.dk rådgiver vi, så projektet kommer godt fra start og helt i mål. Skel.dk’s landinspektører og planrådgivere bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes vellykkede lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig lokalplan står vi klar til at rådgive dig, ikke kun om den gældende planlovgivning, men om samtlige forhold, der vedrører realiseringen af dit projekt. Processen kan være kompleks, men med en fast rådgiver på dit projekt, er du sikret overblik over alle aspekter samt et tidsperspektiv for projektet.

Skel.dk’s teams af specialister er klar til at træde til, hvor end du befinder dig i processen og følge dig og projektet og håndtere både dine drømme og udfordringer på projektet. Vi udarbejder bebyggelsesplaner, lokalplaner, udviklingsplaner og rammelokalplaner – alle indgange til, at du får den nødvendige tilladelse til at realisere dit projekt.

Under hele forløbet hjælper vi med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som typisk er tilknyttet et lokalplansarbejde. Det gælder for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

“Vi havde et forbilledligt godt samarbejde med Skel.dk i forbindelse med vores projekt og oplevede stor indlevelse og gejst hos rådgivere og projektudviklere, som gjorde det muligt at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen meget hurtigt. Det er befordrende med en professionel tilgang, som er med til at højne niveauet.”

Danny Helmer, Plan og Udvikling i Slagelse Kommune.

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan sætter rammerne for dit byggeri. Lokalplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, og sådan fastlægges der, hvad et område må benyttes til samt hvad og hvor meget, der må bygges. Dermed er lokalplanen et vigtigt værktøj i udvikling af en kommune og hvad, der vedtages i en lokalplan, har stor betydning for både bygherre samt andre interessenter, for gennem lokalplanen formes og reguleres den fysiske udvikling af et område. Til alle bestemmelser i lokalplanen skal der findes lovhjemmel i planloven. Overordnet gælder det, at lokalplanen ikke må stride mod hverken stats-, regions- og kommuneplaner eller være i strid med anden lovgivning.

Kravet om udarbejdelse af en lokalplan for større byggeprojekter

Bestemmelse om lokalplanpligten sikrer, at der af kommunalbestyrelsen foretages planlægningsmæssige vurderinger af et projekt. Den berørte myndighed og interesserede offentlighed får også lejlighed til at kommentere på indholdet i lokalplanen – og eventuelt modsætte sig.

Lokalplanpligten træder i kraft, når der vurderes, at et projekt vil få væsentlig betydning for anvendelse af et areal og det bestående miljø. Følgende projekter vil f.eks. kræve tilvejebringelse af en lokalplan; etablering af nyt boligområde, anlæg af omfartsveje i byzone, opførelse af større etagebyggerier og højhuse og bygninger til offentlige formål. Der er hjemmel i planloven til, at kommunalbestyrelsen kan kræve teknisk bistand til tilvejebringelse af en lokalplan fra bygherre herunder f.eks. levering af tegninger og udarbejdelse af udkast til bestemmelserne i lokalplanen. Skel.dk kan som din rådgiver og samarbejdspartner bistå med netop dette.

Krav til indhold i en lokalplan

En lokalplan består af oplysninger om planens formål og retsvirkninger, en redegørelse for planens forhold til kommuneplanen og øvrige planer for området. Når en lokalplan tilvejebringes, skal der tages stilling til bestemmelser i anden lovgivning f.eks. byggeloven, hegnsloven og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen indeholder også et kortbilag, der angiver det geografiske område og matrikelnumre, som bliver omfattet af planen.

Kontaktperson

Michael Thomsen

Adm. direktør, Partner

22193355

Christian Kromann

Byplanlægger

92159318

Relaterede cases

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.