To Skel.dk medarbejdere ved Oslo Plads

Lokalplanlægning

Har du ideen, men brug for hjælp til realiseringen?

I Skel.dk rådgiver vi, så projektet kommer godt fra start og helt i mål. Skel.dk’s landinspektører og planrådgivere bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes vellykkede lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig lokalplan står vi klar til at rådgive dig, ikke kun om den gældende planlovgivning, men om samtlige forhold, der vedrører realiseringen af dit projekt. Processen kan være kompleks, men med en fast rådgiver på dit projekt, er du sikret overblik over alle aspekter samt et tidsperspektiv for projektet.

Skel.dk’s teams af specialister er klar til at træde til, hvor end du befinder dig i processen og følge dig og projektet og håndtere både dine drømme og udfordringer på projektet. Vi udarbejder bebyggelsesplaner, lokalplaner, udviklingsplaner og rammelokalplaner – alle indgange til, at du får den nødvendige tilladelse til at realisere dit projekt.

Under hele forløbet hjælper vi med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som typisk er tilknyttet et lokalplansarbejde. Det gælder for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse af lokalplanen.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Hvad er en lokalplan?

En lokalplan sætter rammerne for dit byggeri. Lokalplanen skal vedtages af kommunalbestyrelsen, og sådan fastlægges der, hvad et område må benyttes til samt hvad og hvor meget, der må bygges. Dermed er lokalplanen et vigtigt værktøj i udvikling af en kommune og hvad, der vedtages i en lokalplan, har stor betydning for både bygherre samt andre interessenter, for gennem lokalplanen formes og reguleres den fysiske udvikling af et område. Til alle bestemmelser i lokalplanen skal der findes lovhjemmel i planloven. Overordnet gælder det, at lokalplanen ikke må stride mod hverken stats-, regions- og kommuneplaner eller være i strid med anden lovgivning.

Kravet om udarbejdelse af en lokalplan for større byggeprojekter

Bestemmelse om lokalplanpligten sikrer, at der af kommunalbestyrelsen foretages planlægningsmæssige vurderinger af et projekt. Og den berørte myndighed og interesserede offentlighed får også lejlighed til at kommenterer på indholdet i lokalplanen – og eventuelt modsætte sig.

Lokalplanpligten træder i kræft, når der vurderes, at et projekt vil få væsentlig betydning for anvendelse af et areal og det bestående miljø. Følgende projekter vil f.eks. kræve tilvejebringelse af en lokalplan; etablering af nyt boligområde, anlæg af omfartsveje i byzone, opførelse af større etagebyggerier og højhuse og bygninger til offentlige formål.

Der er hjemmel i planloven til, at kommunalbestyrelsen kan kræve teknisk bistand til tilvejebringelse af en lokalplan fra bygherre herunder f.eks. levering af terninger og udarbejdelse af udkast til bestemmelserne i lokalplanen. Skel.dk kan som din rådgiver og samarbejdspartner bistå med netop dette.

Krav til indhold i en lokalplan

En lokalplan består af oplysninger om planens formål og retsvirkninger, en redegørelse for planens forhold til kommuneplanen og øvrige planer for området. Når en lokalplan tilvejebringes, skal der tages stilling til bestemmelser i anden lovgivning f.eks. byggeloven, hegnsloven og miljøbeskyttelsesloven. Lokalplanen indeholder også et kortbilag, der angiver det geografiske område og matrikelnumre, som bliver omfattet af planen.

“Vi havde et forbilledligt godt samarbejde med Skel.dk i forbindelse med vores projekt og oplevede stor indlevelse og gejst hos rådgivere og projektudviklere, som gjorde det muligt at gennemføre udarbejdelsen af lokalplanen meget hurtigt. Det er befordrende med en professionel tilgang, som er med til at højne niveauet.”

Danny Helmer, Plan og Udvikling i Slagelse Kommune.

Kontaktpersoner

Christian Kromann 

Byplanlægger
92 15 93 18
ckn@skel.dk

Michael Thomsen

Landinspektør og partner
22 19 33 55
mt@skel.dk

Relaterede cases

Skovbrynet Slagelse

Skovbrynet er Slagelses nye naturskønne boligområde med over 300 nye boliger

Ny grøn lokalplan for område i Jystrup

Fra idé til lokalplan