Skel.dk rådgiver landbrugsejere

Arealoverførsel & udstykning

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage alle former for ændringer af fast ejendom – i daglig tale matrikulært arbejde. I Skel.dk kan vi hjælpe dig med blandt andet skelafsætninger og gennemførelse af ændringer i ejendoms- og ejerforhold i ”Matriklen” og Tingbogen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces, der er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold, registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer. Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel og sammenlægning af ejendomme

Hos Skel.dk udfører vi en lang række opgaver, der drejer sig om arealændringer for ejendomme og grunde. Vi udfører både arealoverførsler fra en ejendom til en anden og sammenlægger ejendomme.

Ved arealoverførsel overgiver en ejendom areal til en anden, eller der sker et magtskifte (bytter arealer).             
I Skel.dk står vi klar til at hjælpe jer igennem alle processerne, så der sikres en korrekt overførsel af arealerne. Skel.dk udarbejder alle dokumenter til sagen, udfører det tekniske arbejde i marken, såsom afmærkning af de nye skel, og udarbejder og tinglyser skøder.

Skel.dk måler ved gammel hytte

Ejer du flere tilstødende ejendomme med forskellige matrikelnumre, som du ønsker sammenlagt, kan Skel.dk gennemføre sammenlægning. En sammenlægning vil f.eks. være aktuel for dig, der ønsker at søge kommunen om en byggetilladelse forud for et byggeprojekt på dine ejendomme, der juridisk set udgør hver sin ejendom, og derfor har bebyggelsesprocenter, der udregnes pr. ejendom. Med en sammenlægning af dine ejendomme i forbindelse med en byggesag, sikrer du, at ejendommene vurderes sammen og også en korrekt bebyggelsesprocent for dit byggeprojekt.

Udstykning

Er du i besiddelse af en større ejendom, og ønsker du derfor at udstykke og frasælge en del, skal dette ske ved udstykning. Uanset om der er tale om udstykning af et mindre eller større byggefelt – fra byggefelt til hus på privat grund til helt nye bydele – kan vores specialister hjælpe dig med at komme gennem processen og sikre dig overholdelse af lovgivningen på området – herunder overholdelse af bindinger på ejendommen f.eks. kommune- og lokalplaner samt tinglyste servitutter og forhold hørende til alt fra terræn til infrastruktur.

Når forarbejdet til ejendomsdannelsen er gjort, kan vi også gennemføre udstykningen og dermed være din faste rådgiver og udfører gennem hele projektet.

Skel.dk kan også rådgive dig i forbindelse med opdeling af en bygning i ejerlejligheder, hvor hver ejerlejlighed ender som selvstændig ejendom og herefter kan sælges således.

Befinder I jer i de indledende faser af et byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen, står Skel.dk’s erfarne landinspektører klar og kan være med til at sikre jer, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner, sikrer de mest hensigtsmæssige arealudnyttelser og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Kontaktpersoner

Robert Kovac

Landinspektør og afdelingsleder
58 55 20 09
rok@skel.dk

Gitte Lysehøj

Landinspektør og partner
22 45 58 05
gl@skel.dk

Michael Stærk 

Landinspektør og partner 
56 45 80 82
ms@skel.dk

Relaterede cases

Holbæk Sportsby

Holbæk Sportsby er fremtidens nye store og topmoderne svømme-, idræts- og sundhedscenter

Engdraget, Slagelse

Almene boliger i Slagelse med borgerfællesskab og bæredygtig nytænkning