Arealoverførsel & udstykning

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage alle former for ændringer af fast ejendom – i daglig tale matrikulært arbejde. I Skel.dk kan vi hjælpe dig med blandt andet skelafsætninger og gennemførelse af ændringer i ejendoms- og ejerforhold i ”Matriklen” og Tingbogen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces, der er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold, registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer. Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel og sammenlægning af ejendomme

Hos Skel.dk udfører vi en lang række opgaver, der drejer sig om arealændringer for ejendomme og grunde. Vi udfører både arealoverførsler fra en ejendom til en anden og sammenlægger ejendomme.

Ved arealoverførsel overgiver en ejendom areal til en anden, eller der sker et magtskifte (bytter arealer).
I Skel.dk står vi klar til at hjælpe jer igennem alle processerne, så der sikres en korrekt overførsel af arealerne. Skel.dk udarbejder alle dokumenter til sagen, udfører det tekniske arbejde i marken, såsom afmærkning af de nye skel, og udarbejder og tinglyser skøder.

Ejer du flere tilstødende ejendomme med forskellige matrikelnumre, som du ønsker sammenlagt, kan Skel.dk gennemføre sammenlægning. En sammenlægning vil f.eks. være aktuel for dig, der ønsker at søge kommunen om en byggetilladelse forud for et byggeprojekt på dine ejendomme, der juridisk set udgør hver sin ejendom, og derfor har bebyggelsesprocenter, der udregnes pr. ejendom. Med en sammenlægning af dine ejendomme i forbindelse med en byggesag, sikrer du, at ejendommene vurderes sammen og også en korrekt bebyggelsesprocent for dit byggeprojekt.

Vores samarbejde involverer typisk blandt andet:

Aftale om den ønskede detaljeringsgrad.
Rådgivning til dig i hvordan, du får det optimale ud af din data i forhold til lige præcis dit projekt
Vejledning i, hvordan du bruger dit data i de programmer, du føler dig tryg i at anvende

I Skel.dk leverer vi din scanning i forskellige formater afhængig af dit behov i projektet. Ofte vil du som kunde, kunne arbejde direkte i punktskyen. Andre gange vil der være behov for at få punktskyen modelleret til en 3D eller BIM-model. Vi kan også omdanne punktskyen til klassiske 3D CAD-tegninger og aflevere kortlægningen som f.eks. DWG-, DGN-, eller PDF-filer.

Sammen med vores hold på knapt 90 medarbejdere har vi skabt branchens Bedste Arbejdsplads, hvor et stort engagement, en tårnhøj faglighed og fleksibilitet er vores fællesnævner i mødet med hinanden – og med vores kunder.

Vi glæder os til vores samarbejde!

Udstykning

Er du i besiddelse af en større ejendom, og ønsker du derfor at udstykke og frasælge en del, skal dette ske ved udstykning. Uanset om der er tale om udstykning af et mindre eller større byggefelt – fra byggefelt til hus på privat grund til helt nye bydele – kan vores specialister hjælpe dig med at komme gennem processen og sikre dig overholdelse af lovgivningen på området – herunder overholdelse af bindinger på ejendommen f.eks. kommune- og lokalplaner samt tinglyste servitutter og forhold hørende til alt fra terræn til infrastruktur.

Når forarbejdet til ejendomsdannelsen er gjort, kan vi også gennemføre udstykningen og dermed være din faste rådgiver og udfører gennem hele projektet.

Skel.dk kan også rådgive dig i forbindelse med opdeling af en bygning i ejerlejligheder, hvor hver ejerlejlighed ender som selvstændig ejendom og herefter kan sælges således.

Befinder I jer i de indledende faser af et byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen, står Skel.dk’s erfarne landinspektører klar og kan være med til at sikre jer, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner, sikrer de mest hensigtsmæssige arealudnyttelser og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Kontaktperson

Michael Stærk

Partner

59458082

Gitte Lysehøj

Partner

22455805

Robert Kovac

Afdelingsleder

58552009

Ditte Andresen er uddannet kort- og landmålingstekniker og har været hos Skel.dk i Holbæk-afdelingen siden 1. august 2017.

Ditte har, som størstedelen af kollegerne, en meget varieret arbejdsdag, hvor hun både arbejder med opførelsen af store produktionsfaciliteter, nye boligområder og med private kunder der bygger eget hus.

Et af de store projekter er Holbæk Sportsby, der åbner 1. januar 2019. Dette er Holbæk Kommunes nye, store svømme-, idræts- og sundhedscenter, der henvender sig til borgere i hele regionen. Her kan man i fremtiden dyrke alverdens sport udendørs fordelt på et 45 hektar stort område, og indendørs kommer man til at kunne udfolde sig i et kæmpe sportsanlæg på 22.181 m2. Her har Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det er hende, der har ansvaret for, at håndværkerne på pladsen har et korrekt grundlag at arbejde ud fra. Det vil sige, at Ditte ud fra tegninger og egne opmålinger blandt andet sørger for fikspunkter og afsætningsdata til søjler, fundamenter, tribuner og vandbassin.

Ditte har også arbejdet med Svinninge Beton Industris opførelse af ny betonelementfabrik i Svinninge. Her havde Ditte den daglige kontakt til formanden og håndværkerne på pladsen, og det var hende der blandt andet stod for fladenivellement af eksisterende gulve og afsætning af elementer, vægge og søjler.

I en helt anden boldgade har Ditte været involveret i opførelsen af et nyt boligområde i Roskilde. Projektet hedder ‘Bifaldet’ og er det nye boligområde i Roskildes kreative bydel, Musicon. Bifaldet udgøres af 70 moderne boliger i markant arkitektur, der henvender sig til både børnefamilier, studerende og seniorer. Boligerne fordeler sig på tre bygninger der er henholdsvis 4, 5 og 6 etager højt, og projektet forventes færdigbygget i 2019. I dette spændende boligprojekt har Ditte haft den daglige kontakt med entreprenøren og blandt andet haft ansvaret for afsætning af modullinjer, stålskelet og etablering af kotefikspunkter.

Lars Peter Bloch er landinspektør med beskikkelse og arbejder til daglig i Skel.dk’s afdeling i Slagelse.

Lars er projektleder med ansvar for typehuse, større byggeprojekter og kloakregistrering. Han begyndte som landinspektør i 2006 i Kalundborg og har siden 2011 været ansat i afdelingen i Slagelse.

Efter mange år på Sjælland har Lars oparbejdet et stærkt lokalkendskab og en arbejdsdag for ham involverer mange forskellige typer af opgaver og kontakt med både privat- og erhvervskunder. Han har således mange opgaver for forsyningsbranchen i Kalundborg, Slagelse, Næstved, Sorø og Lejre. Her har han primært til opgave at indmåle kloakker. Det er både i forbindelse med opdatering af kundens database over eksisterende kloakker og ved etablering af nye kloakker.

Lars mærker også til de mange nye boliger, der bygges på Sjælland. Her er han involveret i både nybyggeri af helårsboliger og sommerhuse og små og større tilbygninger. Kunderne tæller både private og nogle af landets store typehus-producenter, og opgaverne kan have meget skiftende karakter. I nogle tilfælde består opgaven i at undersøge og dokumentere, at nyopførte byggerier og tilbygninger er lovlige. Andre gange er Lars involveret i projektet helt fra opstartsfasen, hvilket typisk er tilfældet med typehus-producenterne. Her agerer han rådgiver for kunden og sikrer korrekt afsætning i forhold til skel, og at det fremtidige byggeri følger lovgivning og gældende servitutter.

Endelig var Lars også involveret i Ørsteds byggeri på Asnæsværket ved Kalundborg, hvor man skulle konvertere fra kul til træflis, således at man fra udgangen af 2019 kunne levere damp, fjernvarme og el fra bæredygtigt træflis. Dette ambitiøse projekt involverede opførelsen af en ny kraftværksblok, og her agerede Lars rådgiver for bygherren, hvilket blandt andet indebar opmåling af hele området samt løbende afsætning af punkter til brug for byggeriet.