Genopretning af Tude Ådal

Ved at omlægge Tude Å vil Slagelse Kommune genoprette et vådområde på knapt 470 hektar for at bevare og udvikle natur- og kulturværdierne i Tude Ådal.

Foto: Tude Ådal

Tude Å har siden 1800-tallet taget den lige vej på et stort areal mellem Trelleborg og Storebælt gennem gravede render. I forbindelse med Grøn Vækst, en politisk vedtaget helhedsplan for natur, miljø og landbrug i Danmark, ønsker Slagelse Kommune at vådlægge dele af arealerne syd for Tude Å ved Bækkerenden, Store Vejlen og Lille Vejlen. Tude Å skal omlægges, så den tager et stort venstresving sydover gennem Lille Vejlen og igen nordpå, til den løber ud i Storebælt.

Landbrugsstyrelsen udfører projektet på vegne af Slagelse Kommune og har lavet købsaftaler med de berørte lodsejere. Skel.dk har fra starten været involveret i projektet og udført landmålingsopgaver for landbrugsstyrelsen. Der er tale om et meget stort areal med mange forskellige jordejere og her har det været Skel.dk’s opgave at samle de mange matrikler til en stor matrikel som overgår til Slagelse Kommune. Skel.dk har derfor haft det matrikulære ansvar med de omfattende opmålingsopgaver, opsætning af nye skel i henhold til aftaler med Landbrugsstyrelsen, samt indberetning til Geodatastyrelsen. Skel.dk har indtil videre forestået omfordeling af jord der har involveret 43 ejendomme og når opgaven er ved vejs ende, vil man have lavet omfordeling af 468 hektar jord.

Et autentisk landskab

Tude Ådal rummer i dag den væsentligste sammenbinding af kultur- og naturarv i Slagelse Kommune. Trelleborg og dens samspil med Tude Ådal rummer et meget stor og uudnyttet potentiale for at skabe et autentisk landskab med plads til at sætte natur, kultur og friluftsliv i fokus. Godt en fjerdedel af området vil blive til permanent vandspejl med gode levevilkår for fisk og padder, mens de øvrige arealer afgræsses og plejes som det var tilfældet før ådalen blev afvandet.

Som den eneste danske kommune har Slagelse Kommune indgået partnerskab med en række lande omkring Østersøen under EU’s landskabsprogram, LIFEscape, der har til formål at opretholde Europas naturlandskaber. Udover Danmark deltager Polen, Estland og Sverige i projektet. LIFEscape har i alt afsat 9 mio. kr. til EU-projektet, hvoraf ca. 2 mio. kr. tilfalder Tude Ådal-projektet.

Fakta

Projekt: Genopretning af Tude Ådal
Kunde: Landbrugsstyrelsen
Periode: Januar 2016 – 2019
Ydelser: Opmåling, afsætning af skel, indberetning

Kontakt Gitte, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Gitte Lysehøj

Landinspektør og partner
2245 5805
gl@skel.dk