Folketinget har d. 11. dec. 2014 vedtaget en række ændringer til lov om landbrugsejendomme (Landbrugsloven). Loven træder i kraft 1. januar 2015

De væsentligste ændringer er:

  •  Kredsen af selskaber, der kan erhverve landbrugsejendomme, udvides til også at omfatte partnerselskaber (P/S), europæiske selskaber, erhvervsdrivende fonde, investeringsfonde og forsikringsselskaber. Som udgangspunkt var det kun muligt for anparts- og aktieselskaber at erhverve landbrugsejendomme efter den gamle lov.
  • Kravet om, at en fysisk person (ikke nødvendigvis en uddannet landmand) skal have bestemmende indflydelse i selskabet, ophæves. (Det man i daglig tale kaldte ”Landmanden i selskabet”)
  • Reglerne om fortrinsstilling ophæves. Det bemærkes dog at handler indgået før 1. januar 2015 er omfattet af fortrinsstillingsreglerne.
  • Der åbnes mulighed for, at f.eks. en parcelhusejer kan forpagte op til 1.000 m2 landbrugsareal til haveformål.

Med vedtagelsen af ændringerne er der ikke længere nogen begrænsninger i Landbrugsloven for at kunne erhverve landbrugsjord/-ejendomme. Det eneste reelle, som er tilbage i Landbrugsloven efter ændringen, er:

  • Bopælskravet. (Dette kan opfyldes af en lejer)
  • Afstandskravet vedr. sammenlægning af arealer med eksisterende landbrugsejendom på 2 km for agerjord og 5 km forvedvarende græsarealer og 10 km for fradragsarealer
  •  Kravet om et stuehus på en landbrugsejendom.

Hvis du har spørgsmål til landbrugsloven er du velkommen til at kontakte Landinspektør Gitte Lysehøj på gl@skel.dk eller 5783 0286