Rådgiver

3D-laserscanning

Hos Skel.dk er vi vant til, at projekter kræver millimeterpræcise opmålinger. Derfor tilbyder vi 3D-laserscanninger af både større og mindre omfang som projekteringsgrundlag i jeres næste byggeprojekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges, og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til for eksempel renovering eller ombygning. Løsningen kan derudover også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. Vi tilbyder at skabe en 3D-model fra laserscanningen, som kan anvendes i CAD-programmer som Revit og lignende.

Skel.dk benytter branchens bedste laserscannere med høj detaljeringsgrad og med en nøjagtighed på få millimeter. Scanning kan anvendes såvel inde som ude, både vinter og sommer, ligesom vi også tilbyder håndholdt laserscanning, der omkostningseffektivt kan løse mange indendørs opmålingsopgaver.

Kortlægning med dronefly

Skel.dk var den første i branchen til at tilbyde opmåling med dronefly, og vi har derfor oparbejdet en stor ekspertise inden for dette område.

Vores landinspektører kan med en drone i luften hurtigt og effektivt indsamle store datamængder for et givent område, som kan anvendes allerede samme dag. Det sikrer dig det store overblik både før og under jeres byggeprojekt.

Med dronen kan vi både tilbyde knivskarpe og målfaste luftfotos af for eksempel anlægsprojekter, landbrug, skovbrug, naturområder og grusgrave, samt opmåling af fremtidige udstykningsområder som projekteringsgrundlag.

Data indsamlet af dronefly kan også bruges til at generere en terrænmodel af det overfløjne område til brug for volumenberegning af for eksempel et affaldsdepot, og det kan monitorere større anlægsprojekter som dokumentation for projektets stade.

Situationsplan

Skel.dk kan hjælpe med dit byggeprojekt, så du kommer godt fra start og får et solidt grundlag på plads for dit byggeri. Vores erfarne landinspektører kan rådgive om landmåling, og vi kan udarbejde både store og små situationsplaner til brug ved eksempelvis byggeansøgninger eller som projekteringsgrundlag. Vi udarbejder tegninger, og vi har opbygget mange års specialistviden inden for både opmåling og fremstilling af tegninger i såvel 2D som 3D.

Vores dygtige landinspektører står klar til at rådgive dig under hele projektet og kan også hjælpe med at indhente de nødvendige tilladelser og dispensationer hos de relevante myndigheder.

Arealberegninger

Hvis du har bygget om eller overtager ny ejendom, er det en god ide at sikre sig, at opmålingerne og registreringerne stemmer overens. Som ejer har du pligt til at indberette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er vigtigt at ajourføre oplysninger og sikre sig, at de er præcise, da data fra BBR blandt andet bruges til at fastslå ejendomsvurderingen og din forsikringspræmie.

Hos Skel.dk sørger vi for, at din ejendom står korrekt opført i BRR, og vi tilbyder desuden rådgivning inden for ajourføring af oplysningerne ved for eksempel udlejning samt om- eller tilbygning.

Skel

Hos Skel.dk står vores landinspektører klar, hvis du har brug for klart og præcist at få afmærket skel. Ved hjælp af førende teknologi og høj faglighed hjælper vi til, når der skal sættes skel i forbindelse med forandringer på en ejendom.

Vi sikrer, at du har et korrekt grundlag at bygge ud fra. På samme måde tilbyder vi også hjælp, hvis du har brug for en berigtigelse eller en ændring af skellets placering.

Opmåling og afsætning

Går du med planer om at bygge nyt hus eller garage, eller lave tilbygninger til eksisterende ejendom, så kan Skel.dk Landinspektører garantere byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.

Vores kompetente landinspektører kan sikre, at byggelovgivningen overholdes i forbindelse med nybyggeri, og vi garanterer, at byggeriet er i overensstemmelse med gældende bestemmelser i lokalplanerne og de privatretlige servitutter. Skel.dk er din garanti for, at byggeriet er lovligt og korrekt placeret på grunden, og vi udsteder gerne en attest for denne garanti.

Tinglysning

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning for private, og vi har siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området. Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at analysere ønskede udviklingsmuligheder i forhold til de servitutter, som er tinglyst på en ejendom.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme.

Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter, herunder tinglyser vi deklarationer i henhold til Landbrugsloven, med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Lokalplanlægning

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Udstykning og arealoverførsel

Udstykning og arealoverførsel

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i Matriklen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces som er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer.

Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel mellem ejendomme

Hos Skel.dk udfører vi en lang række opgaver, der drejer sig om arealændringer for ejendomme og grunde. Vi udfører både arealoverførsler fra en ejendom til en anden, og sammenlægger ejendomme.

Udstykning

Befinder I jer i de indledende faser af et offentligt byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen?

Vores erfarne landinspektører står klar og kan være med til at sikre, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Skelforretning

Er der uenighed mellem to naboer om et skels placering, og forventes det ikke, at der kan opnås enighed, og er det samtidig nødvendigt at få fastlagt skellet, kan dette ske ved en skelforretning. En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumentere for deres holdning. Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed.

Landinspektøren skal søge at opnå enighed. Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af en eventuel retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, forinden selve skelforretningen igangsættes.  Vi bistår også gerne som skønsmand i retssager anlagt i forlængelse af en afholdt skelforretning.

Skelforretning

Er der uenighed mellem to naboer om et skels placering, og forventes det ikke, at der kan opnås enighed, og er det samtidig nødvendigt at få fastlagt skellet, kan dette ske ved en skelforretning. En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumentere for deres holdning. Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed.

Landinspektøren skal søge at opnå enighed. Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af en eventuel retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, forinden selve skelforretningen igangættes.

Udstykning

Befinder I jer i de indledende faser af et offentligt byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen?

Vores erfarne landinspektører står klar og kan være med til at sikre, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Kontaktpersoner

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk

Michael Stærk

Landinspektør og partner
5945 8080
ms@skel.dk