Private

Skel.dk Landinspektører har rådgivet private boligejere i over 100 år. Uanset om det drejer sig om afsætning af skel, udstykning af din grund, et byggeprojekt eller opdeling af ejerlejlighed, står Skel.dk’s kompetente landinspektører klar til at give dig hurtig og kompetent rådgivning. Vi sikrer, at gældende lovgivning og bestemmelser overholdes og giver dermed dig det bedste udgangspunkt for dit projekt.

Skel

Er du grundejer og har du brug for at få afmærket dit skel, så står vores beskikkede landinspektører klar til at hjælpe. Vi foretager dagligt skelafsætninger og berigtigelser af skel for private.

Korrekt skelafsætning er ikke kun afgørende i forbindelse med ejendomshandel, men også ved placering af nyt hegn eller hæk eller ved ændring af ejendom.

Konstateres det ved afsætningen, at der ikke er overensstemmelse mellem udstykningsmålene og forholdene på stedet, inddrages parterne på begge sider af skellet og gives lejlighed til at udtale sig. En skelafsætning afsluttes altid med skriftlig orientering af de involverede parter. Tager du os med på råd, får du overblik og fakta på plads, således du kan fortsætte dit projekt med ro i maven.

Bygningsafsætning og IBS-attest

Skel.dk garanterer byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.

Ved opførelse af nyt byggeri er det vigtigt at sikre sig, at byggelovgivningen er overholdt. Det samme gør sig gældende i forhold til bestemmelser i lokalplaner og privatretlige servitutter. Inden vi afsætter nyt byggeri, undersøger vi disse forhold, og vi garanterer derfor, at byggeriet er lovligt og korrekt placeret på ejendommen.

Vi udsteder om nødvendigt en attest, som garanterer byggeriets lovlighed og afsætningens nøjagtighed.

Er der i byggetilladelsen krav om udfærdigelse af attest enten i forbindelse med afsætningen eller som dokumentation for, at byggeriet er lovligt opført, hjælper vi også gerne med udfærdigelse af denne. Ligeledes kræver pengeinstitutterne også jævnligt, at det dokumenteres, at byggeriet er lovligt, for at de vil udlåne penge til byggeriet.

Udstykning og arealoverførsel

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i Matriklen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces, som er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer.

Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel mellem ejendomme

Skal du købe eller sælge et stykke jord, som er en del af en ejendom, skal der gennemføres en arealoverførsel. Forskellige forhold gør sig gældende for, om arealoverførsel kan lade sig gøre, blandt andet hvilken zone afgivende og modtagende ejendom ligger i, belåningen, nuværende og fremtidige grundstørrelser, lokalplaners og servitutters indhold mm.

Sammenlægning

Er du i besiddelse af to eller flere matrikler, og skal du bygge nyt eller til, kan du blive mødt af et krav fra bygningsmyndigheden om sammenlægning af dine matrikler. Forudsætningen for, at det kan ske er, at der er ens ejerforhold på grundene, samt at de enten er ens belånt eller at den ene af grundene er ubehæftet.

Du kan også stå i den situation, at det område, hvor din ejendom er beliggende, skal kloakeres, og du bliver gjort bekendt med, at du skal afholde to tilslutningsafgifter, fordi du ejer to grunde, selvom kun den ene er bebygget. Denne type af sammenlægninger hjælper vi også gerne med og rådgiver samtidig om konsekvenserne af sammenlægningen.

Arealoverførsel mellem ejendomme

Skal du købe eller sælge et stykke jord, som er en del af en ejendom, skal der gennemføres en arealoverførsel. Forskellige forhold gør sig gældende for, om arealoverførsel kan lade sig gøre, blandt andet hvilken zone afgivende og modtagende ejendom ligger i, belåningen, nuværende og fremtidige grundstørrelser, lokalplaners og servitutters indhold mm.

Sammenlægning

Er du i besiddelse af to eller flere matrikler, og skal du bygge nyt eller til, kan du blive mødt af et krav fra bygningsmyndigheden om sammenlægning af dine matrikler. Forudsætningen for, at det kan ske er, at der er ens ejerforhold på grundene, samt at de enten er ens belånt eller at den ene af grundene er ubehæftet.

Du kan også stå i den situation, at det område, hvor din ejendom er beliggende, skal kloakeres, og du bliver gjort bekendt med, at du skal afholde to tilslutningsafgifter, fordi du ejer to grunde, selvom kun den ene er bebygget. Denne type af sammenlægninger hjælper vi også gerne med og rådgiver samtidig om konsekvenserne af sammenlægningen.

Skelforretning

Er du uenig med din nabo om skellets placering, og forventer du ikke, at I kan blive enige, og er det samtidig nødvendigt at få fastlagt skellet, kan dette ske ved en skelforretning.

En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumentere for deres holdning. Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed.

Landinspektøren skal søge at opnå enighed. Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af din eventuelle retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, inden selve skelforretningen igangsættes.

Vi bistår også gerne som skønsmand i retssager anlagt i forlængelse af en afholdt skelforretning.

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i Matriklen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces, som er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer.

Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Udstykning

Er du i besiddelse af en større ejendom, og ønsker du derfor at udstykke og frasælge en del, skal dette ske ved udstykning. Det kan også være, at du bliver gjort bekendt med, at din grunds størrelse gør, at du vil blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven ved salg, såfremt du ikke opfylder parcelhusreglen.

Er din parcelhusgrund således over 1.400 m² eller din sommerhusgrund over 2.400 m² bør du undersøge, om du har brug for at udstykke, inden du sælger. Dette kan også være relevant i forbindelse med arv. Vi hjælper gerne både med afklaring af behov og muligheder samt den efterfølgende proces med udstykning af grunden.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Udstykning

Er du i besiddelse af en større ejendom, og ønsker du derfor at udstykke og frasælge en del, skal dette ske ved udstykning. Det kan også være, at du bliver gjort bekendt med, at din grunds størrelse gør, at du vil blive beskattet efter ejendomsavancebeskatningsloven ved salg, såfremt du ikke opfylder parcelhusreglen.

Er din parcelhusgrund således over 1.400 m² eller din sommerhusgrund over 2.400 m² bør du undersøge, om du har brug for at udstykke, inden du sælger. Dette kan også være relevant i forbindelse med arv. Vi hjælper gerne både med afklaring af behov og muligheder samt den efterfølgende proces med udstykning af grunden.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Skelforretning

Er du uenig med din nabo om skellets placering, og forventer du ikke, at I kan blive enige, og er det samtidig nødvendigt at få fastlagt skellet, kan dette ske ved en skelforretning.

En skelforretning kan sammenlignes med en retssag i marken, hvor landinspektøren indvarsler til forretningen. Herefter afholder han forretningen og beder parterne fremkomme med hver deres holdning til, hvor skellet ligger og argumentere for deres holdning. Samtidig anmodes parterne om at fremskaffe eventuelt materiale eller vidner, der kan underbygge den enkeltes påstand om skellets beliggenhed.

Landinspektøren skal søge at opnå enighed. Hvad enten han forliger parterne eller ej, skal han afslutte en skelforretning med at afmærke det omhandlede skel med skelpæle.

En skelforretning betragtes som en tvist, hvorfor den kan være omfattet af din eventuelle retshjælpsforsikring. Vi anbefaler altid indledningsvist at tage kontakt til en advokat, der kan få bekræftet, at forsikringen dækker, inden selve skelforretningen igangsættes. 

Vi bistår også gerne som skønsmand i retssager anlagt i forlængelse af en afholdt skelforretning. 

Ejerlejligheder

Vi har hos Skel.dk opdelt ejerlejligheder for både private, erhvervs- og offentlige kunder siden ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966, og vi står også klar til at hjælpe dig med rådgivning og opdeling. Vores erfarne landinspektører udfører præcis opmåling og beregning. På den baggrund fremstiller vi et ejerlejlighedskort over din ejendom samt foretager notering i tingbogen.

Vi foretager også opmåling af lejligheder med henblik på udlejning, BBR-registrering eller andre behov.

Vil du høre, hvordan vi kan hjælpe med lige præcis dit projekt, eller ønsker du blot en uforpligtende snak, er du velkommen til at kontakte os.

Tinglysning

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning for private, og vi har siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området. Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at analysere ønskede udviklingsmuligheder i forhold til de servitutter, som er tinglyst på en ejendom.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme. Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter med tilhørende kortmateriale som dokumentation og hjælper med udformningen af bestemmelser samt kontakt til naboer med flere. Det kan eksempelvis være i forbindelse med tinglysning af ret til jordvarmeslanger hos naboen, bestemmelser vedrørende private fællesveje, fælles affaldshåndtering eller brugsretter på fællesarealer i ejerlejlighedsejendomme.

Ideelle anparter

Er du indehaver af et hus med to boliger, og kan dette ikke opdeles i ejerlejligheder eller udstykkes, har du mulighed for at opdele det i to ideelle anparter. Dette sker ved at konkretisere, hvem der anvender hvilken del af ejendommen, herunder også hvilke dele af fællesarealet, der er anvendt af hvem.

Opdeling af en ejendom i ideelle anparter kan, hvis gennemført korrekt, sikre at anparterne oprettes med hver sit blad i tingbogen, hvorefter anparterne kan belånes og handles særskilt uden den ellers obligatoriske involvering af medejeren af den anden anpart i ejendommen.

Er du medejer af en ejendom, der er opdelt i to eller flere anparter efter de tidligere regler herom (før 1991) og ønsker I opdelingen konverteret til ejerlejligheder, hjælper vi gerne med en afklaring af, om dette er muligt, både juridisk, praktisk og økonomisk.

Kontaktpersoner

Robert Kovac

Landinspektør
5855 2009
rok@skel.dk

Michael Stærk

Landinspektør og partner
5945 8082
ms@skel.dk