Landbrug

Udstykning og arealoverførsel

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i Matriklen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces som er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer.

Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel mellem ejendomme

Hos Skel.dk udfører vi en lang række opgaver, der drejer sig om arealændringer for ejendomme og grunde. Vi udfører både arealoverførsler fra en ejendom til en anden, og sammenlægger ejendomme.

Udstykning

Befinder I jer i de indledende faser af et offentligt byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen?

Vores erfarne landinspektører står klar og kan være med til at sikre, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer, hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Tinglysning

Vi har hos Skel.dk mange års erfaring med tinglysning for private, og vi har siden implementeringen af den digitale tinglysning i 2009 opbygget specialistviden på området. Skel.dk foretager i mange sammenhænge tingbogsundersøgelser, for eksempel for at analysere ønskede udviklingsmuligheder i forhold til de servitutter, som er tinglyst på en ejendom.

Vi rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning og hjælper med oprydning og aflysning af uaktuelle servitutter på ejendomme.

Vi kan desuden udarbejde og tinglyse mange typer af nye servitutter, herunder tinglyser vi deklarationer i henhold til Landbrugsloven, med tilhørende kortmateriale som dokumentation.

Lokalplanlægning

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Ideelle anparter

Er du indehaver af et hus med to boliger og kan dette ikke opdeles i ejerlejligheder eller udstykkes, har du mulighed for at opdele det i to ideelle anparter.

Dette sker ved at konkretisere, hvem der anvender hvilken del af ejendommen, herunder også hvilke dele af fællesarealet, der er anvendt af hvem.

Kontaktpersoner

Gitte Lysehøj

Landinspektør og partner
5855 2010
gl@skel.dk

Bent Cramer

Landinspektør og partner
5945 8094
bc@skel.dk