Ejendomsudvikler

Arealberegninger

Hvis du har bygget om eller overtager ny ejendom, er det en god ide at sikre sig, at opmålingerne og registreringerne stemmer overens. Som ejer har du pligt til at indberette oplysningerne i Bygnings- og Boligregistret (BBR). Det er vigtigt at ajourføre oplysninger og sikre sig, at de er præcise, da data fra BBR blandt andet bruges til at fastslå ejendomsvurderingen og din forsikringspræmie.

Hos Skel.dk sørger vi for, at din ejendom står korrekt opført i BRR, og vi tilbyder desuden rådgivning inden for ajourføring af oplysningerne ved for eksempel udlejning samt om- eller tilbygning.

Ejerlejligheder

Hos Skel.dk har vi opdelt ejerlejligheder for både private, erhvervs- og offentlige kunder siden ejerlejlighedslovens vedtagelse i 1966, og vi står klar til at hjælpe dig med rådgivning om opdeling. Vores erfarne landinspektører udfører præcis opmåling i henhold til ejerlejlighedsloven. På den baggrund fremstiller vi ejerlejlighedskort og fortegnelser samt noterer i tingbogen.

Vi foretager også opmåling af lejligheder med henblik på udlejning, BBR-registrering eller andre behov I måtte have.

3D-laserscanning

Hos Skel.dk er vi vant til, at projekter kræver millimeterpræcise opmålinger. Derfor tilbyder vi 3D-laserscanninger af både større og mindre omfang som projekteringsgrundlag i jeres næste byggeprojekt.

En laserscanning sikrer, at hver eneste detalje fanges, og resultatet er særdeles velegnet som planlægningsgrundlag til for eksempel renovering eller ombygning. Løsningen kan derudover også anbefales til brug ved opmåling af bygningsfacader, rørkonstruktioner, kortlægning af byrum, broer og kirker. Vi tilbyder at skabe en 3D-model fra laserscanningen, som kan anvendes i CAD-programmer som Revit og lignende.

Skel.dk benytter branchens bedste laserscannere med høj detaljeringsgrad og med en nøjagtighed på få millimeter. Scanning kan anvendes såvel inde som ude, både vinter og sommer, ligesom vi også tilbyder håndholdt laserscanning, der omkostningseffektivt kan løse mange indendørs opmålingsopgaver.

Lokalplanlægning

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som typisk er tilknyttet et lokalplansarbejde. Det gælder for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Lokalplan

Vores landinspektører laver lokalplaner til mange typer af projekter. Vi sørger for, at lokalplanens bestemmelser giver de frihedsgrader, som er nødvendige og samtidig regulerer udviklingen, så resultatet bliver som ønsket. Dette er ofte en svær balancegang, hvor det er vigtigt at kunne trække på mange års erfaring. Vores landinspektører skriver også lokalplanens redegørelser og foretager de krævede miljøscreeninger.

Høringer og myndighedsbehandling

Under hele forløbet hjælper vi til med at afstemme planens indhold med de mange interessenter, som typisk er tilknyttet et lokalplansarbejde. Det gælder for eksempel naboer og myndigheder inden for vej, miljø, natur, byggeri og forsyningsområdet. Vi følger lokalplanen gennem de offentlige høringer og hele vejen frem til den endelige vedtagelse.

Skel.dk’s landinspektører bidrager med en bred, faglig baggrund, når der skal udarbejdes lokalplaner. Under hele processen fra udkast til færdig plan står vi klar til at rådgive om den gældende planlovgivning, og vi sørger for, at I får en professionel, gennemarbejdet og holdbar lokalplan, der er realistisk og kan føres ud i livet.

Vi tilbyder skræddersyet konsulentbistand, der passer lige præcis til jeres projekt. Vores ydelser inkluderer:

Projektudvikling

Vores erfarne landinspektører kan i forbindelse med lokalplanlægning analysere de nuværende bindinger i eksisterende planlægning, samt øvrige arealbindinger og servitutter af betydning for det aktuelle projekt. Vi udvikler i samarbejde med bygherre, myndigheder og eventuelt andre tilknyttede rådgivere projektet og udarbejder for eksempel principskitser, masterplaner, illustrationsplaner, udstykningsplaner og visualiseringer. Disse danner grundlag for det ønskede projekt og lokalplanen.

Udstykning og arealoverførsel

Som praktiserende landinspektører er vi beskikkede til at foretage skelafsætninger og gennemføre ændringer i ejendoms- og ejerforhold i Matriklen. Det handler typisk om at flytte arealer mellem ejendomme i forbindelse med jordhandler eller udstykke nye ejendomme.

Skel.dk rådgiver om den proces, som er forbundet med at gennemføre sådanne matrikulære sager og udarbejder den fornødne dokumentation, så alle ændrede forhold registreres korrekt. Vi foretager opmåling og afmærkning af skel i marken, udarbejder kort og redegørelser, samt indhenter de nødvendige tilladelser og erklæringer. Gennemførelsen af matrikulære forandringer er en af vores kernekompetencer, herunder:

Arealoverførsel mellem ejendomme

Hos Skel.dk udfører vi en lang række opgaver, der drejer sig om arealændringer for ejendomme og grunde. Vi udfører både arealoverførsler fra en ejendom til en anden, og sammenlægger ejendomme.

Udstykning

Befinder I jer i de indledende faser af et offentligt byggeprojekt og har brug for rådgivning i forhold til selve ejendomsdannelsen, står vores erfarne landinspektører klar og kan være med til at sikre jer, at rammerne er i orden, når I skal starte byggeriet. Vi designer udstykningsplaner og sørger for udstykning af nye ejendomme, så jeres projekter kan føres ud i livet.

Skelfastlæggelse

Vores landinspektører er eksperter i at fastlægge skel ud fra de registrerede måloplysninger, forholdene i marken og drøftelser med de involverede naboer. Vi rådgiver om hævd og gennemfører berigtigelser, når det registrerede skel ikke passer med virkeligheden. I situationer hvor naboer er uenige om et skels placering, gennemfører vi skelforretninger med henblik på at fastslå placeringen af det retligt gældende skel.

Kontaktpersoner

Ejnar Flensborg

Landinspektør og partner
6178 1900
ef@skel.dk

Henning Østergaard

Landinspektør og partner
5945 8080
hoe@skel.dk