baggrundsbillede

Skel.dk Landinspektører har i over 100 år udført alle former for matrikulært arbejde. Vi arbejder dagligt sammen med flere kommuner, og vores eksperter kan hjælpe med alt inden for for eksempel ekspropriation og rettighedserhvervelse, tinglysning og lokalplanlægning.


3d laserscanning

Brug laserscanning som projekteringsgrundlag i dit næste byggeprojekt. Resultatet af scanningen er særdeles velegnet som planlægnings- og projekteringsgrundlag, for eksempel til projektering af nye elementer eller i et eksisterende rum.


BBR og huslejearealer

Vi kan hjælpe dig med opmåling af huslejearealer, BBR registrering og rådgivningen inden for disse områder. Vi foretager opmåling af huslejearealer efter den gældende bekendtgørelse herom.


Bygherrerådgivning

Vi analyserer lokalplaner og kommuneplaner, gennemgår privatretlige servitutter, fortolker plan- og byggelovgivning, rådgiver om Naturbeskyttelsesloven og andre relaterede lovgivninger, indhenter ledningsoplysninger og fastlægger den nøjagtige placering af skel og byggelinier.


Ejerlejligheder

Vi hjælper med alle aspekter i en ejerlejlighedsopdeling. Vi rådgiver, foretager opmålingen efter ejerlejlighedsloven, fremstiller ejerlejlighedskort og foretager noteringen i tingbogen. Vi foretager også opmåling af lejligheder til brug for udlejning BBR registrering med videre.


Ekspropriation

Vi hjælper med alt inden for ekspropriation og rettighedserhvervelse. Vi har i en lang årrække rådgivet både private virksomheder og offentlige myndigheder med ekspropriation og rettighedserhvervelse.


Kortlægning dronefly

Med dronen får du knivskarpe og målfaste luftfotos af f.eks. anlægsprojekter, landbrug, skovbrug, naturområder og grusgrave. Resultatet af flyvningen kan også bruges til at generere en terrænmodel af det overfløjne område til brug for volumenberegning af f.eks. et affaldsdepot.


Ledningsregistrering og jura

Lodsejerforhandlinger, myndighedsgodkendelser og tinglysning. Vi kender til de fleste udvekslingsformater og kan levere data i alle de gængse. Vi hjælper selvfølgelig også gerne med konvertering af analoge planer til digitalt format.


Lokalplanlægning

Vi hjælper med at fastlægge de overordnede planbindinger i kommuneplanen og øvrige arealbindinger og servitutter. Udarbejde principskitser, illustrationsplaner, udstykningsplaner med videre. Udarbejde lokalplanredegørelse og -bestemmelser og foretage miljøscreening.


Tinglysning og GML-filer

Vi foretager tingbogsundersøgelser, rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning. Vi udarbejder og tinglyser mange typer af nye servitutter med tilhørende kortmateriale og GML-filer.


Udstykning og arealoverførsel

Vi designer udstykningsplaner og tilvejebringer den dokumentation, der kræves for at registrere de ændrede forhold korrekt. Vi indhenter tilladelser og erklæringer og foretager opmåling og afmærkning af skel i marken.