Ny grøn lokalplan i Jystrup

I den østlige del af Jystrup by er der med tilvejebringelsen af en ny lokalplan skabt grobund for blandt andet et nyt boligfællesskab. Skel.dk var med fra projektets begyndelse til lokalplanen blev endeligt vedtaget.

I 2020 stod Skel.dk’s team af landinspektører og byplanlæggere sammen med Skala Ark for udvikling af et nyt boligområde til bæredygtige boliger i Jystrup. Skel.dk har været involveret fra begyndelsen af projektet og udarbejdet lokalplanen for en privat grundejer.

Et tæt samarbejde

Fra begyndelsen af projektet har Skel.dk rådgivet grundejer gennem samtlige processer med relevante myndigheder, politikere og øvrige rådgivere omkring projektet. Skel.dk har opmålt området og udarbejdet situationsplaner samt terrænmodeller over det stærkt kuperede terræn.

På baggrund af grundejers visioner for området, et grundigt analysearbejde af det eksisterende plangrundlag og øvrige bindinger i området samt med en bred landinspektørviden om planlovgivning, ejendomsdannelse og lokalplanlægning er lokalplanen for området i Jystrup blevet udarbejdet. Herefter fulgte, som vanligt, en politisk behandling samt offentlig høring af lokalplanen og med den endelige vedtagelse i foråret 2020 har grundejer nu påbegyndt realiseringen af sit projekt.

Grundejer Louise Lecanda fortæller:

Skel.dk’s rådgivere har bidraget med en værdifuld indsigt i lokalplaner, byudvikling og ikke mindst teknisk landmåling, hvilket har sikret en helhedsorienteret vejledning gennem hele projekt.  Med Skel.dk som vores samarbejdspartner er lokalplan for vores jordstykke udarbejdet, så der både er taget hensyn til, hvad Jystrup som landsby har brug for, for at fortsætte sin positive udvikling, hvordan planen gøres fleksibel, så der kan ses muligheder i at bygge på den og hvordan terrænet udnyttes bedst muligt. Igennem samtlige processer – fra vision til udarbejdelse af lokalplanen – har samarbejdet været tæt og rådgivningen faglig kvalificeret og med en stor indlevelse i netop vores projekt. I takt med at byggefelterne sælges, får vi igen brug for landinspektørkompetencer til at udmatrikulere de enkelte byggefelter, og jeg er ikke i tvivl om, at jeg også denne gang ringer til Skel.dk Landinspektører”.

Fakta

Projekt: Lokalplan
Kunde:   Privat kunde, Louise Lecanda
Periode: Forår 2020
Ydelser: Byplanlægning og landmåling

Grønt område med grønne værdier

Lokalplanen for området i østlige Jystrup skal fremstå grønt og sammen med de indarbejdede fællesarealer sættes rammer for blandt andet fællesskab, biodiversitet og selvforsyning. Og især selvforsyning er der de helt rette rammer for i Jystrups nye boligområde, for grundejeren har givet 1.3 hektar landbrugsjord med, der naturligt indrammer byggefeltet, så de nye beboere i landsbyen har mulighed for at holde dyr, at etablere en stor køkkenhave eller lignende.

Lokalplanen er udarbejdet, så den understøtter helhedsplanen for Jystrup (2014), da den skaber det planmæssige grundlag for tæt-lav-byggeri med mulighed for boliger med forskellige størrelser og forskellige ejerformer.

Lokalplanområdet er terrænpræget og bebyggelsen er tilpasset forholdene for at sikre en udnyttelse af landskabets naturlige kvaliteter ved f.eks. at skabe kig fra de enkelte indre gårdrum og de ydre fællesarealer. Der er selvfølgelig tænkt i, at det nye boligområde skal have en naturlig sammenhæng med ”det gamle” Jystrup.

Lokalplanen fastsætter bestemmelser om, at bebyggelsen inden for hvert byggefelt skal udformes som en moderne fortolkning af den gamle gårdstruktur, hvor bebyggelsen opføres omkring et indre fælles friareal. Sådan sikres, at lokalplanområdet både indadtil og udadtil fremstår som et grøn og frodigt område. Og med en nyfortolkning af den traditionelle gårdstruktur en rumlig og nutidig fortælling om Jystrups fortid og tilblivelse, samtidig med at der skabes arkitektoniske referencer til de omkringliggende historiske gårdbebyggelser i Jystrup by og omegn.

Lokalplanen giver mulighed for, at der kan foretages udstykning af delområder, byggefelter eller separate grunde, at området kan udbygges i etaper og delområderne (tre) kan fremstå som selvstændige områder med blandt andet egne fællesarealer og stisystemer.

 

 

Skel.dk

Kontakt Michael, hvis du er interesseret i at høre mere om, hvordan vi kan hjælpe dig.

Micahel Thomsen

Landinspektør og Adm. direktør 
2219 2355
mt@skel.dk