baggrundsbillede

Erhverv

Har I brug for en fast landmåler til opmåling og afsætning af jeres næste bygge- og anlægsprojekt? Eller kan vi hjælpe jer med maskinstyring, 3d laserscanning, opmåling fra dronefly, As Built måling eller noget helt andet?


3d laserscanning

Brug laserscanning som projekteringsgrundlag i dit næste byggeprojekt. Resultatet af scanningen er særdeles velegnet som planlægnings- og projekteringsgrundlag, for eksempel til projektering af nye elementer eller i et eksisterende rum.


Afsætning af skel

Ønsker du at få afmærket dit skel på din ejendom, kan vi hjælpe. Det kan for eksempel være en god ide at få afmærket skellet i forbindelse med ejendomshandel, placering at ny hæk eller hegn i skel.


As built

As built opmålinger og dokumentationsgrundlag bliver oftere og oftere et krav fra entreprenører og bygherre som dokumentation og kvalitetssikring for den endelige aflevering af et bygge- og anlægsprojekt.


Byggeri

Har I brug for en fast landmåler til opmåling og afsætningsarbejde på jeres næste stor bygge eller anlægsprojekt kan vi hjælpe jer.


Bygherrerådgivning

Vi analyserer lokalplaner og kommuneplaner, gennemgår privatretlige servitutter, fortolker plan- og byggelovgivning, rådgiver om Naturbeskyttelsesloven og andre relaterede lovgivninger, indhenter ledningsoplysninger og fastlægger den nøjagtige placering af skel og byggelinier.


Bygningsafsætning

Ved opførelse af nyt byggeri er det vigtigt at sikre sig, at byggelovgivningen er overholdt. Det samme gør sig gældende for bestemmelser i lokalplaner og privatretlige servitutter.


Dronefly

Med dronen får du knivskarpe og målfaste luftfotos af f.eks. anlægsprojekter, landbrug, skovbrug, naturområder og grusgrave. Resultatet af flyvningen kan også bruges til at generere en terrænmodel af det overfløjne område til brug for volumenberegning af for eksempel et affaldsdepot.


Ejerlejlighedsopdeling

Skel.dk Landinspektører hjælper med alle aspekter i en ejerlejlighedsopdeling. Vi rådgiver, foretager opmålingen efter ejerlejlighedsloven, fremstiller ejerlejlighedskort og foretager noteringen i tingbogen. Vi foretager også opmåling af lejligheder til brug for udlejning BBR registrering med videre.


Huslejearealer og BBR

Vi kan hjælpe dig med opmåling af huslejearealer, BBR registrering og rådgivningen inden for disse områder. Vi foretager opmåling af huslejearealer efter den gældende bekendtgørelse herom.


Kontrol- og deformationsmåling

Vi bruger det nyeste præcisionsudstyr til opmåling og kan måle og dokumentere alle former for deformationer, hvad enten det drejer sig om maskiner/teknik, bygninger, bygværker, vindmøller eller terræn.


Landbrug

Vores eksperter kan tilbyde hjælp indenfor alle former for matrikulære arbejder for landbruget. Har du f.eks. brug for omlægning af jorder, oprettelse af en bygningsløs landbrugsejendomme eller få ophævet landbrugspligten på en ejendom.


Lokalplanlægning

vi hjælper med at fastlægge de overordnede planbindinger i kommuneplanen og øvrige arealbindinger og servitutter. Udarbejde principskitser, illustrationsplaner, udstykningsplaner med videre. Udarbejde lokalplanredegørelse og -bestemmelser og foretage miljøscreening.


Ekspropriation

Vi har i en lang årrække rådgivet både private virksomheder og offentlige myndigheder med ekspropriation og rettighedserhvervelse.


Tinglysning og GML-filer

Vi foretager tingbogsundersøgelser, rådgiver om servitutters betydning og retsvirkning. Vi udarbejder og tinglyser mange typer af nye servitutter med tilhørende kortmateriale og GML-filer.


Udstykning og arealoverførsel

Vi designer udstykningsplaner og tilvejebringer den dokumentation, der kræves for at registrere de ændrede forhold korrekt. Vi indhenter tilladelser og erklæringer og foretager opmåling og afmærkning af skel i marken.


Volumenberegning

Vi har stor erfaring inden for udfærdigelse af terrænmodeller ud fra opmåling eller projekt (TIN) Højdekurver Volumenberegning (afgravning/påfyldning) Længdeprofiler-tværprofiler (af terræn, ledninger m.m.) Arealberegning 3D