Lokalplanlægning

 

Skel.dk Landinspektører udarbejder lokalplaner og rådgiver om planlovgivning.

Som landinspektører har vi en bred faglig baggrund, der giver en kompetent og professionel tilgang til planlægningen. Vores målsætning er at fremstille gennemarbejdede og holdbare planer med højt fagligt indhold.


Vi tilbyder konsulentbistand til at:

 • fastlægge de overordnede planbindinger i kommuneplanen
 • fastlægge øvrige arealbindinger og servitutter
 • udarbejde principskitser, illustrationsplaner, udstykningsplaner med videre
 • udarbejde lokalplanredegørelse og -bestemmelser
 • foretage miljøscreening
 • lokalplanforslaget følges gennem de offentlige høringer til den endelige vedtagelse i kommunen


Vi har gennem 100 år været med til at realisere talrige byggeprojekter og udstykke en lang række bolig-, erhvervs- og sommerhusområder og har herved opnået en stor viden og erfaring i at udfærdige udstyknings- og bebyggelsesplaner.

Dette kombineret med vores indsigt og daglige arbejde med den regulering, som knytter sig til fast ejendom - Planloven, Byggeloven, Udstykningsloven med videre, giver os et godt udgangspunkt for at arbejde med lokalplanlægning.

I forbindelse med realiseringen af udstyknings- og bebyggelsesplaner har vi derfor ofte hjulpet kommuner og private bygherrer med at skaffe det nødvendige plangrundlag i form af en lokalplan.

Byggemodninger
Lokalplanarbejdet er ofte en del af projektudviklingen i forbindelse med byggemodninger og koordineres derfor med en række samarbejdspartnere og sideløbende aktiviteter.

Vi udfører typisk:

 • opmåling af eksisterende forhold
 • udarbejdelse af projekteringsgrundlag til ingeniør, arkitekt m.fl.
 • afsætning til geologiske og arkæologiske undersøgelser
 • udstykning af nye parceller
 • afsætning af ny bebyggelse m.v.
 • ejerlejlighedsopdeling

Kontakt

Bent Cramer

Bent Cramer

Landinspektør & Partner
tlf: 59 45 80 94